Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Založenie živnosti


Ak už máte premyslené v akej oblasti chcete podnikať, vybrané obchodné meno a  zostavený podnikateľský plán, je načase pristúpiť k samotnému založeniu živnosti.
Pozor! Od 1. júna 2010 vstúpili do platnosti niektoré zmeny, ktorými sa zmenili podmienky vydávania živnostenských oprávnení a celý proces zakladania živnosti zjednodušili.  Zmenila sa aj výška poplatkov.

Tu sme pre vás zhrnuli jednotlivé kroky, ktoré vás dovedú až k získaniu živnostenského oprávnenia. Spolu so zoznamom formalít, ktoré je potrebné vybaviť, sa  tiež dozviete, aké dokumenty a doklady si pripraviť, aby vaša návšteva úradu nebola zbytočná. Rovnako máte možnosť stiahnuť si potrebné tlačivá priamo z tejto stránky a ušetriť si tak mnoho času.

1. Vystavenie živnostenského oprávnenia


Na každom obvodnom živnostenskom úrade boli zriadené tzv. Jednotné kontaktné miesta (JKM). Ich úlohou nie je len vystavovanie živnostenských oprávnení, ale aj poradenstvo a poskytovanie informácií o podmienkach prevádzkovania živnosti. Ich služby sú bezplatné.

Pre vybavenie živnostenského oprávnenia platia rovnaké podmienky pre občanov SR aj pre cudzincov. Ako už bolo povedané celý postup pri získavania živnostenského oprávnenia sa značne zjednodušil. Celé vybavenie živnosti prebieha už iba na živnostenskom úrade. Živnostenský úrad sám zabezpečí pre žiadateľa výpis z registra trestov. Rovnako za neho vybaví registráciu na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni.

Od 01.06.2010 obvodný úrad plní úlohu JKM nielen pre činnosti ktoré sú živnosťou ale aj pre činnosti ktoré sú:Od 01.06.2010 sa tiež zrušili živnostenské listy a koncesné listiny, boli nahradené osvedčením o živnostenskom oprávnení. živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31.05.2010 zostávajú v platnosti aj naďalej.

Najdôležitejším krokom je vyplnenie formulára (tlačivo pre fyzické osoby, tlačivo pre právnické osoby)


Rada:
  • pred vypĺňaním predmetu činnosti v tlačive si prezrite niekoľko osvedčení o živnostenskom oprávnení iných podnikateľov na www.zrsr.sk, možno vás napadne ďalší predmet podnikania, ktorý by ste na svojom osvedčení o živnostenskom oprávnení chceli mať.
  • ak chcete začať prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako je deň ohlásenia je potrebné to uviesť v ohlásení, inak je automaticky deň ohlásenia, dňom začatia podnikania. Je to obzvlášť vhodné ak uvažujete o požiadaní príspevku z úradu práce, dotácie, poprípade chcete začať podnikať od istého dátumu.


Vystavenie živnostenského oprávnenia


Pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení budete potrebovať:

Niektorí žiadatelia musia predložiť aj:

Nie každý živnostník potrebuje k výkonu svojho predmetu činnosti prevádzkareň či zodpovedného zástupcu. Viac sa dočítate tu.

Ak má ohlásenie všetky vyžadované náležitosti a podnikateľ spĺňa všetky podmienky ustanovené zákonom, živnostenský úrad je povinný mu vydať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Na osvedčení o živnostenskom oprávnení je okrem  osobných údajov a údajov týkajúcich sa predmetu podnikania uvedené aj identifikačné číslo , ktoré mu  živnostenský úrad pridelil a  pod ktorým bude živnostník svoje podnikanie prevádzkovať.

b) Koncesovaná živnosť - zrušené od 01.06.2010


Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad. Príslušnosť úradu sa riadi obdobne, ako pri ohlasovacej živnosti.

Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia obdobné ustanovenia uvedené u ohlasovacích živností. Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu. Tlačivo na ohlásenie koncesie nájdete tu. Oznámenie o ustanovení zodpovedného zástupcu nájdete tu.

Ak živnostenský úrad zistí, že žiadosť o koncesiu nemá všetky náležitosti, vyzve podnikateľa v lehote 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil nedostatky. Vo výzve mu na to určí primeranú lehotu, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, je možné túto lehotu na žiadosť podnikateľa i opakovane predĺžiť.

Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (stiahnuť tu). Živnostenský úrad si môže vyžiadať vyjadrenie aj od ďalších orgánov, najmä od obce a policajného zboru, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote 20 dní.Ak nie je splnená niektorá zo stanovených podmienok, žiadosť bude zamietnutá. Živnostenský úrad  musí rozhodnúť do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Rada:
Odporúčame vám z vyhotoveného osvedčenia o živnostenskom oprávnení vyhotoviť si hneď niekoľko kópií a originál nosiť len k nahliadnutiu. Budete ich potrebovať pri registrácii na príslušných úradoch a väčšinou ho vyžadujú všade kde vybavujete čokoľvek súvisiace s vaším podnikaním.

2. Registrácia u správcu dane


Ako už bolo povedané, pri vybavovaní živnostenského oprávnenia JKM súčasne zaregistruje podnikateľa na účely dane z príjmov fyzickej osoby a teda kôli tomu už živnostník osobitne na daňový úrad chodiť nemusí.

Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo (DIČ) a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie (to bude doručené poštou), na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane. DIČ je podnikateľ podobne ako IČO povinný uvádzať na všetkých daňových dokladoch.

Ak dôjde k zmenám niektorých skutočností uvedených v žiadosti o registráciu, najmä ak zanikne jeho daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, kedy vznikli.

Rada:
V súvislosti s vaším podnikaním odporúčame zriadiť si osobitný podnikateľský účet ešte pred samotnou registráciou na daňovom úrade. Prečo je dobré mať zvláštny účet na podnikanie sa dočítate tu.

3. Prihlásenie sa na zdravotnej a sociálnej poisťovni


Ako živnostník ste povinný za seba odvádzať odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

a) Zdravotná poisťovňa


Aj prihlásenie do systému zdravotného poistenia v súvislosti so začatím prevádzkovania živnosti vybaví JKM za podnikateľa.

Povinnosťou podnikateľa je  do 8 dní od začatia podnikania oznámiť svojej poisťovni výšku preddavkov, ktoré bude odvádzať, pretože poistné sa platí vo forme mesačných preddavkov. Ich výška závisí od vymeriavacieho základu za predchádzajúci rok (podľa daňového priznania). Keďže ako začínajúci živnostník ešte nemáte za predchádzajúci rok žiaden vymeriavací základ, výška preddavku na poistné sa počíta z minimálnej mzdy v danom roku. Viac sa o zdravotnom poistení a odvodoch dočítate tu.

b) Sociálna poisťovňa


Počas prvého roka ste ako začínajúci podnikateľ od platieb odvodov do sociálnej poisťovne oslobodený. V ďalších rokoch závisí to, či budete musieť platiť odvody do sociálnej poisťovne, od celkovej výšky dosiahnutých príjmov v predchádzajúcom roku.
Teda prvýkrát je podnikateľ povinný navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal prevádzkovať živnosť, a to do 30. júna a predložiť výpis  z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Na základe neho poisťovňa určí či sa podnikateľ stáva povinne poistenou osobou. Viac sa o sociálnom poistení a platení odvodov dočítate tu.

Rada:
hoci v prvom roku podnikania nie ste povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne, môžete sa prihlásiť ako dobrovoľný platca (napríklad na dôchodkové alebo nemocenské poistenie) a platiť si odvody dobrovoľne.

4. Ostatné formality


Doteraz boli spomenuté všetky úkony a povinností súvisiace so založením živnosti, ktoré je začínajúci podnikateľ povinný absolvovať. Je však celý rad ďalších formalít, ktoré sú nevyhnutné, avšak len pre niektorých podnikateľov. Sem patrí:


Rada:
Keď podávate akékoľvek potvrdenie, hlásenie, tlačivo či daňové priznanie, vyhotovte si z  neho kópiu a na ňu si dajte potvrdiť od úradu, že ste daný dokument podali. V prípade že by sa vaše podanie stratilo, tak máte jednoznačný dôkaz že vy ste podanie uskutočnili a svoje povinnosti si splnili.