Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Podnikateľský plán


Skôr ako sa bežný človek dá na podnikanie, dosť dlho uvažuje o všetkom možnom, čo s tým súvisí. A ako to často chodí, nie všetky úvahy majú význam. Mnohé sú predčasné, časť úvah je úplne zbytočná, chcel by toho veľa naraz a zároveň nevie do čoho sa pustiť najskôr. Preto aj u začínajúcich podnikateľov má význam napísanie si podnikateľského plánu. Zmyslom tvorby takéhoto plánu je zosumarizovať a následne predstaviť podnikateľskú myšlienku. Núti zodpovedať si množstvo dôležitých otázok a dôkladne si premyslieť, či je daný nápad realistický a aké sú kritické faktory úspechu. Slúži ako návod a zároveň kontrola pri podnikaní. Neskôr môže poslúžiť aj na prehodnotenie možností investovania do jeho ďalšieho rozvoja.

Význam podnikateľského plánu


Prečo má podnikateľský zámer význam pre začínajúceho podnikateľa?

1. Zhrnutie základnej myšlienky


Na jednom mieste možno načrtnúť jadro podnikania, hlavný cieľ, zdroje, ktoré sú potrebné na jeho dosiahnutie, tiež úlohy a úskalia, ktoré treba zvládnuť. V podnikateľský plán by mal odpovedať na tieto základné otázky:


2. Vytýčenie hlavného cieľa alebo jadro podnikania


V každodennom „zápase o prežitie“ je ľahké stratiť zo zreteľa hlavný cieľ a utápať sa v nepodstatných drobnostiach. Úspešní podnikatelia vedia, čo chcú a idú za tým.

3. Rozmenenie hlavného cieľa na jednotlivé časti


Základnú myšlienku plán zvyčajne delí na čiastkové ciele, jednotlivé oblasti a konkrétne úlohy resp. kroky ktorými sa k naplneniu cieľa dopracujeme.

4. Možnosť porovnať plán so skutočnosťou


Plán umožňuje s odstupom času porovnať skutočnosť vášho podnikania s pôvodným zámerom. Uvidíte, či ste mali správny odhad a úsudok. Môžete svoje ciele a plány prehodnotiť, upraviť prípadne si vytýčiť nové.

5. Nevyhnutný podklad na získanie investície, úveru, dotácie


Zámer  poskytuje potenciálnemu investorovi, spoločníkovi alebo veriteľovi nevyhnutné informácie, bez ktorých sa nemôže rozhodovať o financovaní alebo spoluúčasti na projekte. Na kvalitne vypracovanom projekte veľa krát záleží budúcnosť, úspech či neúspech.

Druhy podnikateľských plánov


Napriek tomu, že základná myšlienka každého podnikateľského plánu je tá istá a to dať odpoveď na 3 základné otázky:


Môžeme rozlíšiť 3 typy podnikateľských plánov, z ktorých má každý isté špecifiká:

1. Zakladateľský podnikateľský plán (podnikateľský zámer)2. Strategický podnikateľský plán3. Finančný plán


Obsah a štruktúra podnikateľského plánu


Každá oblasť podnikania je niečím iná, má svoje špecifiká a podnikateľský plán by to mal odrážať. Z tohto dôvodu neexistuje univerzálna, či jediná správna obsahová štruktúra zámeru.

Každý podnikateľsky plán by však mal pokryť nasledovné okruhy:

I. Zhrnutie


Úvodné jedna  maximálne dve strany majú čitateľa oboznámiť  s najdôležitejšími informáciami  podnikateľského plánu. Cieľom zhrnutia musí byť podanie presvedčivého obrazu o podnikových cieľoch a stratégii ich dosiahnutia. Pri čítaní zhrnutých informácií sa každý rozhodne, či ho zámer zaujal a či ho bude čítať aj podrobnejšie. Napriek tomu, že je to úvodná časť celého zámeru, odporúčame napísať zhrnutie ako posledné, po vypracovaní ostatných častí.

II. Opis firmy


Najskôr si podnikateľ odpovedá na otázku "Kto som?". Prvú kapitolu treba zamerať na predstavenie firmy alebo  samotného podnikateľa. Podrobnejšie opísať históriu podniku (pokiaľ existoval) a jeho súčasný stav. Uviesť kto, kedy, kde, s akým názvom a poslaním podnik založil a ako sa podnik vyvíjal. Ak ide o nový podnik, predstaviť ho. Popísať dôvod jeho vzniku, poslanie, právnu formu, vlastníkov firmy, jej umiestnenie, pôvod a veľkosť počiatočného kapitálu a pod. Ak je podnikateľský plán písaný pre szčo, v tejto časti sa uvedú všetky známe oficiálne údaje o podnikateľovi. Mal by charakterizovať jednak jeho vzdelanie, predchádzajúce pracovné a podnikateľské skúsenosti, ale i osobné motivácie, očakávania a ciele vo vzťahu k predkladanému plánu.

III. Opis výrobku alebo služieb


V tejto časti je potrebné čo najpresnejšie popísať predmet podnikateľskej činnosti, teda ponúkaný produkt či službu. Zdôrazniť ako a čím sú produkty resp. služby výnimočné, aké majú úžitkové vlastnosti a výhody pre zákazníkov a taktiež v čom sa odlišujú od ponuky konkurencie. Z podnikateľského zámeru musia byť jasné ciele podnikania. Preto sa konkretizujú ciele ako:


Konkurenčnou výhodou môže byť, ak sú k výrobkom (službám) k dispozícii certifikáty kvality, výsledky analýz, výskumov, odporúčania, vyjadrenie spokojnosti zákazníkov, dôkazy o súlade s požiadavkami noriem alebo o pozitívnom vplyve na životné prostredie atď.

IV. Analýza trhu


Analýza trhu sa venuje postaveniu podniku na trhu vo vzťahu ku konkurencii. Popisuje silné a slabé stránky konkurenčnych podnikov, ako aj vlastnú konkurenčnú vyhodu. Okrem analyzy konkurentov zahŕňa aj identifikáciu cieľovej skupiny zákazníkov. Dáva odpovede na otázky:


Opis trhu


V. Marketing


Samotná kapitola podnikateľského plánu je venovaná marketingu. Mala by obsahovať stručny popis štyroch prvkov marketingového mixu, takzvanych štyroch „P“:


VI. Stratégia


Tu je vhodné načrtnúť budúci obraz podnikania, plán jeho rozvoja. Súčasťou podnikateľského plánu byva aj SWOT analýza:


Swot analýza prehľadne ukazuje v čom sú prednosti podnikateľského zámeru, na čom sa dá stavať rovnako však pripomína nedostatky, na ktoré netreba zabúdať a v budúcnosti na nich popracovať. Spomína  tiež aké vonkajšie príležitosti a najmä  ohrozenia a riziká sa môžu pri realizácií plánu vyskytnúť. Na základe toho treba popremýšľať,  ako možno tieto ohrozenia predvídať a ako reagovať na krízové situácie.

VII. Manažment, ľudské zdroje


Budúcich investorov, prípadne banku bude zaujímať, aké majú záruky v kvalite manažmentu. Akú kvalifikáciu, osobné predpoklady a skúsenosti vedenia má podnikateľ. Súčasne ich bude zaujímať, či možno vytýčené ciele reálne dosiahnuť, či je personálne zabezpečená realizácia zámeru (kvalifikácia a štruktúra zamestnancov). Preto je dobré načrtnúť organizačnú štruktúru firmy, počet  a profil zamestnancov, spôsob ich výberu, vzdelávania, ich odmeňovanie a motiváciu.

VIII. Technicko – organizačný plán


Rozoberá všetky činnosti potrebné na realizáciu zámeru. Poskytuje budúcemu podnikateľovi podrobny prehľad postupu ako aj časovej náročnosti plánu.V tejto časti treba preukázať, že je predpoklad opísané výrobky materiálne i technicky zabezpečiť a vyrobiť.

Stručný opis:


Tu je dobré uviesť aj časovú postupnosť jednotlivých krokov, ako je  časový horizont vybudovania prevádzky, kedy sa začne výroba, kedy predaj, načasovanie reklamnej kampane a pod.

IX. Finančný plán


Finančný plán je poslednou, veľmi dôležitou časťou podnikateľského zámeru, pretože premieta všetky   argumenty predchádzajúcich častí do konkrétnych čísel. Mal každému podnikateľovi ukázať v číslach kedy, a či vôbec, bude jeho podnikanie rentabilné. Vo väčšine prípadov pozostáva z nasledovných častí:


Je dobré ak sa pri vypracúvaní finančného plánu podnikatelia poradia s odborníkmi na financie (účtovníkmi, audítormi a pod.). Pretože sú tu žiadúce isté znalosti z oblasti financovania, investovania, tvorby cien, miezd, finančnej analýzy a účtovníctva, o ktorých začínajúci podnikateľ nemá stále presné znalosti či informácie.

Ak podnikateľ predkladá podnikateľský zámer s cieľom získať úver alebo dotáciu, väčšinou už nejde o začínajúci subjekt, ale taký, ktorý už má istú históriu. Vtedy sa do tejto časti plánu prikladajú aj výstupy z účtovníctva za predchádzajúce roky (najčastejšie za predchádzajúce 1-3 roky) s predikciou na roky nasledujúce. Ide o tieto druhy výstupov:


X. Prílohy


Do príloh je vhodné dať všetko to, čo podporí argumenty jednotlivých častí podnikateľského zámeru. Napríklad:


Na záver


Dobre spracovaný podnikateľský plán je jedným z predpokladov úspešného štartu podnikania. Môže mať pár alebo aj niekoľko desiatok strán, vždy záleží od účelu pre ktorý ho píšeme. Ak chce podnikateľ svoj  plán použiť na získanie alebo presvedčenie potenciálnych spoločníkov alebo na získanie finančných prostriedkov z banky či iných zdrojov, bude plán pravdepodobne oficiálnejší, názornejší a podrobnejší, ako keby ho písal len pre vlastnú potrebu.

Odporúčame plán písať premyslene a v pokoji, nie na poslednú chvíľu. Je dobré ak mu predchádza určitý brainstorming (hádzanie myšlienok a nápadov na papier bez formálnej úpravy) a až nakoniec sa plán spíše podľa  uvedenej štruktúry. Rovnako je dobré plán predtým než ho oficiálne predložíte, dať niekomu objektívnemu prečítať, s cieľom získať ďalšie podnety, nápady ale aj dobre mienenú kritiku. V každom prípade je to váš plán, a ak ste presvedčený že váš nápad je dobrý a originálny, nenechajte sa rozhádzať kritikou alebo nepochopením. Odvážnym šťastie praje a o úspechu vášho podnikania musíte byť presvedčený najmä vy sám.