Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Registrácia u správcu dane


Privybavovaní živnostenského oprávnenia JKM súčasne zaregistrujepodnikateľa na účely dane z príjmov fyzickej osoby a teda kôli tomu užživnostník osobitne na daňový úrad chodiť nemusí.

Správca danepridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo(DIČ) a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie (to bude doručenépoštou), na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane.DIČ je podnikateľ podobne ako IČO povinný uvádzať na všetkých daňovýchdokladoch.

Ak dôjde k zmenám niektorých skutočností uvedených vžiadosti o registráciu, najmä ak zanikne jeho daňová povinnosť priniektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do15 dní odo dňa, kedy vznikli.

Rada:
V súvislosti s vašímpodnikaním odporúčame zriadiť si osobitný podnikateľský účet ešte predsamotnou registráciou na daňovom úrade.