Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Pod pojmom príjmy zo závislej činnosti rozumieme:


 - príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu,služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru,alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce preplatiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľapríjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktickéhovyučovania,
- príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členovdružstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným akomanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní privýkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inejosoby,
 - platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky,verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí bolizvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republikya vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskejrepubliky ustanovené osobitnými predpismi,
- odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnejsamosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, alebo odmeny zavýkon funkcie
- odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestuodňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,
 - príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitnéhopredpisu,
 - príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonomzávislej činnosti alebo funkcie bez - vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotnépoistenie,  sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, oktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacíchobdobiach príjmy zo závislej činnosti.

Keď sa podnikateľ rozhodne zamestnávať (vyplácať príjmy zo závislej činnosti) je povinný tuto skutočnosť oznámiť daňovému úradu a to do 15 dní o zamestnania prvého zamestnanca.