Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Zriadenie prevádzkarne


Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Treba však dodať, že v závislosti od povahy podnikania sa nevylučuje, aby sa podnikateľská činnosť vykonávala aj bez prevádzkarne.


Priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú najmä:


Technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo s tým súvisiace sú najmä:


Združená prevádzkareň je trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

Zavedenie tohto pojmu umožnilo odstrániť administratívne prekážky, ktoré by nastali v prípade, keď je napr. konečný produkt realizovaný v priestoroch na seba nadväzujúcich. Ak by tento pojem neexistoval, pre každý takýto priestor  by bolo potrebné osobitne ustanoviť zodpovedného zástupcu. V takomto prípade teraz postačuje ustanoviť len jedného zodpovedného zástupcu.

Byt resp. časť rodinného domu ako prevádzkareň:

Pri prevádzkovaní živnosti sa často vyskytuje situácia, keď podnikateľ má záujem použiť byt, dom, resp. jeho časť, pre účely výkonu podnikateľskej činnosti. Byt, jeho časť, resp. časť rodinného domu prevádzkarňou byť môže, avšak za predpokladu splnenia určitých podmienok:


Trhové miesto a predaj v stánku:

Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. Ak sa jedná o predaj v stánku s dočasným stanovišťom, je potrebné ho považovať za ambulantný predaj a teda tiež za trhové miesto.

Ak ide o stánok s trvalým stanovišťom, stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska, je pre účely posúdenia, či ide alebo nejde o prevádzkareň, potrebné zisťovať, či sa na ich zriadenie vyžaduje stavebné povolenie alebo nie. Ak áno, treba takýto stánok považovať za prevádzkareň a vzťahujú sa na neho rovnako všetky povinnosti s tým súvisiace.

Na vykonávanie svojej činnosti si môže živnostník zriadiť jednu alebo niekoľko prevádzkarní.  V prípade živností, pri ktorých dochádza k výrobe, manipulácii s tovarom a podobne,  úrady zriadenie prevádzkarne jednoznačne vyžadujú. Pri iných typoch živností je vhodné jej zriadenie so živnostenským úradom konzultovať.  K prevádzkarni je potrebné preukázať vlastnícky alebo nájomný vzťah (listom vlastníctva, nájomnou zmluvou), akceptuje sa aj písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, že v nej budete prevádzkovať živnosť.  Ako už bolo spomenuté, za predpokladu splnenia istých podmienok, sídlom prevádzkarne môže byť aj trvalé bydlisko fyzickej osoby.

Povinnosti súvisiace so zriadením prevádzkarne


1. Oznámenie o zriadení prevádzkarne:


Prvá oznamovacia povinnosť týkajúca sa prevádzkarne vzniká pri ohlásení živnosti. Ak je  prevádzkareň zriadená neskôr, je potrebné to oznámiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa prevádzkarne sa vzťahuje aj na:


V prípade zriadenia prevádzkarne v územnom obvode iného živnostenského úradu, ako     miestne príslušného podľa bydliska podnikateľa, je ten povinný oznámiť jej zriadenie okrem miestne príslušnému živnostenskému úradu, aj živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa novozriadená prevádzkareň nachádza.

Do 30 dní je potrebné oznámiť zriadenie prevádzkarne a jej umiestnenie na území SR aj príslušnému daňovému úradu. Tlačivo pre zriadenie (alebo zrušenie) prevádzkarne nájdete tu

2. Označenie prevádzkarne:


Podnikateľ je povinný prevádzkareň viditeľne zvonku označiť svojím obchodným menom, ku ktorému môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. Povinnosť označovania prevádzkarne sa primerane vzťahuje aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo s tým súvisiace. Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti.
Ďalej musí byť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uvedené:


Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín pred  dočasným uzavretím, za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

3. Autorizácia inšpekčnej knihy: (Od 1.10.2007 je táto povinnosť zrušená!)


Inšpekčná kniha je dokladom podnikateľa, do ktorého zapisujú živnostenské úrady a ďalšie orgány záznamy o zisteniach z kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti. Okrem toho sa do nej zapisujú navrhnuté opatrenia ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Inšpekčná kniha je zviazaná a jej listy sa označujú číselným radom, ktorý je postupný. Možno ju kúpiť v každej predajni s tlačivami.

V prevádzkarni a na trhovom mieste musí byť umiestnená inšpekčná kniha autorizovaná príslušným živnostenským úradom. V prípade združenej prevádzkarne alebo viacerých prevádzkarní umiestnených v priestoroch , ktoré majú spoločné súpisné a orientačné číslo stačí mať autorizovanú jednu inšpekčnú knihu.

Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad v územnom obvode, v ktorom sa prevádzka nachádza (poplatok za autorizáciu je 50,- Sk kolok). Novú autorizáciu inšpekčnej knihy treba vykonať po každej zmene týkajúcej sa obchodného mena, predmetu podnikania, adresy prevádzkarne alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu. Autorizáciu vykoná živnostenský úrad aj v prípadoch potreby nahradiť autorizovanú inšpekčnú knihu, a to najmä z dôvodu jej straty, poškodenia či vypísania. Inšpekčnú knihu, do ktorej už nemožno robiť ďalšie záznamy, je podnikateľ povinný uchovávať počas troch rokov od posledného záznamu.
(Od 1.10.2007 je táto povinnosť zrušená!)

4. Hygiena:


Odkedy sme členmi EU, nové prevádzky musia spĺňať najnovšie predpisy, ktoré sa prispôsobujú európskym normám. Preto odporúčame pri vybavovaní prevádzky osobne zájsť na hygienu a poinformovať sa čo všetko je potrebné k otvoreniu vašej konkrétnej prevádzky. Je jasné že iné nároky sú kladené na výrobu a iné napr. na kaderníctvo alebo predajňu potravín. Informovať sa môžete na  niektorej pobočke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde vám isto ochotne poradia.

Niektoré prevádzky sa musia riadiť špeciálnymi predpismi a mať vypracovanú osobitnú dokumentáciu:

Prevádzkový poriadok – Je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca  a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.Vypracovaný poriadok sa predkladá na schválenie orgánu verejného zdravotníctva. Zo zákona majú povinnosť ho mať vypracovaný tieto zariadenia:


Sanitačný poriadok - Sanitácia prevázdky zahŕňa upratovanie a čistenie, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu. Základným a najvýznamnejším sanitačným úkonom je pravidelne, dôsledne a správne vykonávané upratovanie. Pre všetky sanitačné úkony musí byť stanovený a dodržiavaný postup -  sanitačný poriadok. Býva súčasťou prevádzkového poriadku.

Dokumentácia HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Analýza nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. Systém kritických bodov je systém zaisťujúci zdravotnú nezávadnosť potravín zavedením preventívnych opatrení. Musia ho mať rozpracovaný všetky prevádzky zaoberajúce sa  výrobou a distribúciou potravín.

Rada:
Vypracovanie spomínanej dokumentácie býva náročné na štúdium rôznych predpisov a právnych noriem. Ak plánujete otvoriť väčšiu prevádzku odporúčame sa obrátiť na špecializované firmy ktoré vám túto dokumentáciu nielen vypracujú, ale sú aj zárukou že bude vyhovovať stanoveným požiadavkám. Ak bude vaša prevádzka len malá,  popýtajte sa známych, isto vám pomôžu získať vypracovanú dokumentáciu podobnej prevádzky a vám stačí  prispôsobiť si ju na vaše podmienky.

Ak už máte prevádzkareň vybavenú, pred jej otvorením musíte požiadať hygienu o vydanie posudku. K žiadosti je potrebné priložiť kolok16,50 €.

5. Zrušenie prevádzkarne:


Rovnako ako zriadenie, aj zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu a to najneskôr do 15 dní od jej zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, je potrebné oznámiť jej zrušenie aj tomuto živnostenskému úradu. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí podnikateľovi pokuta až do výšky 663 eur.

Žiadosť na zrušenie prevádzkarne si môžete stiahnuť tu