Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie je povinné verejnoprávnepoistenie, založené na platení odvodov a poberaní dávok, napr.dôchodkov. Jeho hlavnou úlohou je ochrániť veľkú časť  obyvateľstva predrizikami, ktoré im môžu priniesť rôzne životné situácie a tiežzabezpečiť prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.
Na Slovensku túto problematiku upravuje zákon o sociálnom poisteníč.461/2003 Z.z.
Sociálne poistenie prechádza v súčasnosti mnohými zmenami. Hovoríme otzv. reforme sociálneho poistenia, ktorá sa dotýka jednotlivýchpodsystémov sociálneho poistenia. Týmito podsystémami sú:

 1. nemocenské poistenie 
  • je to poistenie pre prípad straty alebozníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu vdôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva
  • zo systému nemocenského poistenia saposkytujú nemocenské dávky:
   • nemocenské
   • ošetrovné
   • vyrovnávacia dávka
   • materské
 2. dôchodkové poistenie (v rámcidôchodkového poistenia existujú dva podsystémy):
  • starobné poistenie akopoistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia Poskytujúsa z neho tieto dávky:
   • starobný dôchodok
   • predčasný starobný dôchodok
   • vdovský dôchodok
   • vdovecký dôchodok
   • sirotský dôchodok
  • invalidné poistenie akopoistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vdôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípadúmrtia.
   Poskytujú sa z neho tieto dávky:
   • invalidný dôchodok
   • vdovský dôchodok
   • vdovecký dôchodok
   • sirotský dôchodok
 3. poistenie v nezamestnanosti
  • je poistenie pre prípad straty príjmu zčinnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmuv dôsledku nezamestnanosti
  • poistenec má nárok na dávku vnezamestnanosti. Nárok na dávku, po splnení všetkých podmienok napriznanie, vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov azaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch mesiacov. Totoobdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti
 4. garančné poistenie
  • je poistenie pre prípad platobnejneschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a naúhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatenýchzamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkovésporenie
  • zamestnanec v pracovnom pomere, člendružstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu a fyzická osoba, ktorávykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovnéhopomeru, t. j. dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o vykonanípráce má nárok na dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľstal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce zpracovnoprávneho vzťahu
 5. úrazové poistenie
  • je to povinné poistenie zamestnávateľa,ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jehozodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebochoroby z povolania jeho zamestnancom. Na rozdiel od nemocenskéhopoistenia a dôchodkového poistenia, je povinné úrazové poistenie viazanéna zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazovépoistenie. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktoromzačal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a zaniká dňom, v ktorom užnezamestnáva ani jedného zamestnanca
  • z úrazového poistenia sú po splnení zákonomustanovených podmienok poskytované tieto úrazové dávky:
   • úrazový príplatok
   • úrazová renta
   • jednorazové vyrovnanie
   • pozostalostná úrazová renta
   • jednorazové odškodnenie
   • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) arehabilitačné
   • rekvalifikácia (vecná dávka) arekvalifikačné
   • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženiespoločenského uplatnenia
   • náhrada nákladov spojených s liečením
   • náhrada nákladov spojených s pohrebom

Podnikatelia, či už ako szčo alebo iné formypodnikania si kladú často otázky, prečo musia platiť také vysoké odvodydo poisťovní. Či to nie sú "zbytočné peniaze z ich vrecka" a pod. Nie jeto celkom tak.

Účasťou na sociálnom poistení (t.j. nemocenskompoistení a dôchodkovom zabezpečení) sa rozumie poistenie na krytiestraty príjmu z podnikania v prípade že nastane nejaká nepredvídateľnáživotná situácia. Je potrebné myslieť na to, že podnikateľ môže ajochorieť, stať sa mu úraz, ženy odídu na materskú a že raz isto každýpôjde aj do starobného dôchodku a bude potrebovať nejaký príjem.

Netvrdíme že sociálne poistenie je „liek na všetko“,že dávky z tohto systému sú dostačujúce a podnikateľ ktorý si platíodvody sa už nemusí zaujímať o to ako si zabezpečí dostatočný príjemfinancií, keď už niektorá zo spomínaných životných situácií nastane.Každopádne  keď sa už do takejto situácie dostane, každá koruna je dobráa na dávky má zo zákona nárok.

Povinnosti szčo voči sociálnej poisťovni:

Kedy sa szčo stáva povinne poistenou osobou

Povinne poistenou sa stáva szčo, ktorej príjem zpodnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnossúvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol zakalendárny rok vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.

Rada: Ak vašepríjmy z podnikania v roku 2008 by boli maximálne 12-násobok minimálnejmzdy platnej k 1.1.2009, tak nemusíte platiť povinné odvody na sociálnepoistenie, ak príjmy presiahnu stanovenú hranicu a budú vyššie, plateniepoistného je povinné, avšak až od 1.7.2009 do 30.6.2010). K 1.1.2009 jeminimálna mzda stanovená na 295,50 EUR (8 902,23 Sk), takže pre SZČOpodnikajúcu v roku 2008 je hranicou pre povinné platenie odvodov od1.7.2009 do 30.6.2010 suma 3546 EUR (106 826,80 Sk) (t.j. 295,5 x 12)

Ak za rok 2009 dosiahnete zákonom stanovený príjem(t.j. vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačne najmenejplatného ku dňu 1. júlu 2010, 12 x 319,58 EUR, teda vyšší ako 3 834,96EUR), vznikne Vám od 1. júla 2010 povinné nemocenské poistenie a povinnédôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ako ajpovinnosť prihlásiť sa na toto poistenie do 9. júla 2010 vo Vašejmiestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Od 1. júla 2011, resp. od 1. októbra 2011 vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2010 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (12 x 329,06 eur = 3 948,72 eur), teda vyšší ako 3 948,72 eur.

od 1. júla 2012 vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011. Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá za rok 2011 dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 4 078,68 eur (4 078,69 eur a viac), a nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2011, vzniká od 1. júla 2012 povinné sociálne poistenie. 


od 1. júla 2013 vzniká povinnosť platiť poistné nasociálne poistenie podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok2012. Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá za rok 2012 dosiahlapríjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako  4 716,00 eur , a nemala predĺženú lehotu na podaniedaňového priznania za rok 2012, vzniká od 1. júla 2013 povinné sociálnepoistenie. 


od 1. júla 2014 vzniká povinnosť platiť poistné nasociálne poistenie podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok2013. Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá za rok 2013 dosiahlapríjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako  4 830,00 eur , a nemala predĺženú lehotu na podaniedaňového priznania za rok 2013, vzniká od 1. júla 2013 povinné sociálnepoistenie.

od 1. júla 2015 vzniká povinnosť platiť poistné nasociálne poistenie podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok2014. Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá za rok 2014 dosiahlapríjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako  4 944,00 eur , a nemala predĺženú lehotu na podaniedaňového priznania za rok 2014, vzniká od 1. júla 2014 povinné sociálnepoistenie.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá začalaprevádzkovať alebo vykonávať činnosť v priebehu kalendárneho rokaa v predchádzajúcom kalendárnom roku nemala príjem z podnikania a z inejsamostatnej zárobkovej činnosti nemôže preukázať Sociálnej poisťovnivýšku príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.Z tohto dôvodu nie je teda povinne nemocensky a dôchodkovo poistenáa nie je ani povinná prihlásiť sa v pobočke Sociálnej poisťovne. Povinnepoistenou sa stáva až od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho poroku, v ktorom jeho príjem prekročil spomínanú hranicu  12-násobkuvymeriavacieho základu. Naopak, tí podnikatelia, ktorýchpríjem alebo výnos uvedenú hranicu nepresiahol, musia sa odhlásiť zregistra platiteľov poistného.

SZČO nie je povinne poistenáv nezamestnanosti. Povinne poistený v nezamestnanosti je ibazamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený. Podobne szčo nie jepovinne úrazovo a garančne poistená.

Ak teda podnikateľovi vznikne povinnosťpovinne sa prihlásiť do sociálnej poisťovne, musí predložiť tietodoklady:

Sociálna poisťovňa po prihlásení pridelí platiteľovipoistného na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie jehoidentifikačné číslo - variabilný symbol pod ktorým ho bude evidovať a nazáklade ktorého identifikuje jeho platby poistného. Ďalej mu oznámičíslo účtu pre platbu poistného, ako aj konštantný, príp. aj špecifickýsymbol jednotlivých platieb.

Platenie poistného

povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovopoistená SZČO platí poistné:


Prehľad minimálnej a maximálnej výšky odvodov:

obdobie
Minimálnavýška odvodov
Maximálna výška odvodov
1.1.2015 - 31.12.2015
136,57
1365,78
01.01.2014 - 31.12.2014
133,421 334,28
01.01.2013 - 31.12.2013
130,27 1 302,79
01.01.2012 - 31.12.2012
112,66
935,10
01.01.2011 - 31.12.2011
109,07
905,30
 01.07.2010 - 31.12.2010
96,90
823,20
 01.01.2010 - 30.06.2010
96,90
799,50
 01.07.2009 - 31.12.2009
89,70
799,50
 01.04.2009 - 30.06.2009
89,70
739,30
 01.01.2009 - 31.03.2009
97,80
812,90


Definícia vymeriavacieho základu:Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO od 1. júla je podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci rok, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9. Pomerná časť základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základpovinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatnezárobkovo činnej osoby, ktorej bola predĺžená lehota na podanie daňovéhopriznania podľa osobitného predpisu, je v období od 1. júla do 30.septembra kalendárneho roka vymeriavací základ, z ktorého platilapoistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie do 30.júna kalendárneho roka.

Výška vymeriavacieho základu sa mení každý rok v závislosti od dosiahnutých príjmov za predchádzajúci rok. 

Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.1.2015:

 Platné od 1.1.2015 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 %412,004120,00
 Starobné poistenie 18 % 18 %412,004120,00
 Invalidné poistenie 6 % 6 %412,004120,00
 Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 %412,004120,00
 SPOLU33,15 % 33,15 %


Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.1.2014:

 Platné od 1.1.2014 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 %402,504 025,00
 Starobné poistenie 18 % 18 %402,504 025,00
 Invalidné poistenie 6 % 6 %402,504 025,00
 Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 %402,504 025,00
 SPOLU33,15 % 33,15 %

Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.1.2013:

 Platné od 1.1.2013 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 %393,00 3 930,00
 Starobné poistenie 18 % 18 %393,00 3 930,00
 Invalidné poistenie 6 % 6 %393,00 3 930,00
 Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 %393,00 3 930,00
 SPOLU33,15 % 33,15 % 

Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.1.2012:

 Platné od 1.1.2012 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 %339,89
1 153,50
 Starobné poistenie 18 % 18 %339,893 076,00
 Invalidné poistenie 6 % 6 %339,893 076,00
 Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 %339,893 076,00
 SPOLU33,15 % 33,15 % 

Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.1.2011:

 Platné od 1.1.2011 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 %329,06
1116,75
 Starobné poistenie 18 % 18 %329,062978,00
 Invalidné poistenie 6 % 6 %329,062978,00
 Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 %329,062978,00
 SPOLU33,15 % 33,15 % 

Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.7.2010:

 Platné od 1.7.2010 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 %319,58
1116,75
 Starobné poistenie 18 % 18 %319,582978,00
 Invalidné poistenie 6 % 6 %319,582978,00
 Rezervný fond solidarity 2 % 2 %319,582978,00
 SPOLU 30,4 % 30,4 % 


Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.1.2010:

 Platné od 1.1.2010 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 %319,58
1084,55
 Starobné poistenie 18 % 18 %319,582892,12
 Invalidné poistenie 6 % 6 %319,582892,12
 Rezervný fond solidarity 2 % 2 %319,582892,12
 SPOLU 30,4 % 30,4 %

Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.7.2009:

 Platné od 1.7.2009 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 % 295,5 (8902,23 Sk)
 1084,55 (32 673,15 Sk)
 Starobné poistenie 18 % 18 % 295,5 (8902,23 Sk) 2892,12 (87 128,01 Sk)
 Invalidné poistenie 6 % 6 % 295,5 (8902,23 Sk) 2892,12 (87 128,01 Sk)
 Rezervný fond solidarity 2 % 2 % 295,5 (8902,23 Sk) 2892,12 (87 128,01 Sk)
 SPOLU 30,4 % 30,4 %  


Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné od 1.1.2009:

 Platné od 1.1.2009 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (EUR)
 Nemocenské poistenie 4,4 % 4,4 % 295,5 (8902,23 Sk) 1003,09 (30 219,09 Sk)
 Starobné poistenie 18 % 18 % 295,5 (8902,23 Sk) 2674,90 (80 584,04 Sk)
 Invalidné poistenie 6 % 6 % 295,5 (8902,23 Sk) 2674,90 (80 584,04 Sk)
 Rezervný fond solidarity 2 % 2 % 295,5 (8902,23 Sk) 2674,90 (80 584,04 Sk)
 SPOLU 30,4 % 30,4 %  

Prehľad výšky jednotlivých sadzieb,minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť vtabuľke platné do 31.12.2008:

 Platné do 31.12.2008
 Bez zdrav. postihnutia,
 alebo so zdrav. postih.,
 alebo poberateľ
 invalidného dôchodku
 Poberateľ
 invalidného
 dôchodku -
 invalidita nad 70%
 Minimálny
 vymeriavací
 základ
 (SKK)
 Maximálny
 vymeriavací
 základ
 (SKK) 
 Nemocenské poistenie 4,4 % 0 % 8100 28142
 30219
 (od 1.7.08)
 Starobné poistenie 18 % 18 % 8100 75044
 80584
 (od 1.7.08)
 Invalidné poistenie 6 % 0 % 8100 75044
 80584
 (od 1.7.08)
 Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 % 8100 75044
 80584
 (od 1.7.08)
 SPOLU 33,15 % 22,75 %  

Pozn.: Odvody si môžetetaktiež vypočítať na našej kalkulačke tu

Samostatne zárobkovo činnej osobe saprerušuje povinnosť platiť povinné nemocenské poistenie apovinné dôchodkové poistenie:

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovopoistená SZČO nie je povinná platiť poistné nanemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie:

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovopoistená szčo, ktorá je povinná platiť poistné, jepovinná poistné odvádzať. Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne vŠtátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu, vždy najneskôr do 8.dňa nasledujúceho mesiaca. Ak SZČO trvalo poistenie len časťkalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť.

Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne vŠtátnej pokladnici poukázala v nesprávnej sume, Sociálna poisťovňapoukázanú sumu rozdelí podľa jednotlivých sadzieb.

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebona základe dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane zmenívymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovopoistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné sa platí zozmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiacanasledujúceho po predložení dodatočného daňového priznania správcovidane alebo po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného platobného výmeru.

Sociálna poisťovňa predpíše poistnéSZČO povinnej odvádzať poistné, ak neodviedla poistné vôbec alebo ak hoodviedla v nesprávnej sume.

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiťpoistné, ktoré bolo povinne nemocensky poistenou a povinnedôchodkovo poistenou SZČO zaplatené bez právneho dôvodu do 30 dní odzistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo doručenia písomnejžiadosti SZČO povinnej odvádzať poistné. Právo na vrátenie poistného sapremlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, vktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovanána účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Poistné, ktoré jeSociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa použije na zápočet pohľadávkySociálnej poisťovne voči SZČO povinnej odvádzať poistné.

Na prepočet bol použitýkonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk