Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Úvodom o živnosti a podnikaní

SZČO


je fyzická osoba podnikajúca najmä ako živnostník, teda na základe živnostenského oprávnenia.

Živnosť


sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom /č.455/1991 Zb./

Patria sem však aj osoby, ktoré prevádzkujú činnosti, ktoré nie sú živnosťou:

Fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov


ide napr. o profesie lekárov, lekárnikov, logopédov, psychológov a psychoterapeutov a liečiteľov, zdravotníckych pracovníkov včítane predavačov a spracovateľov liečivých rastlín (s výnimkou očných optikov, protetikov a pedikérov), veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov) a daňových poradcov, burzových dohodcov, maklérov, agentov a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, autorizovaných geodetov a kartografov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov.

Samostatne hospodáriaci roľníci


podnikatelia, ktorých činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá: