Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Podmienky prevádzkovania živnosti


Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti


Na získanie živnostenského oprávnenia je potrebné spĺňať tieto tri základné podmienky:


Zaskočilo vás slovo bezúhonnosť? Čo to znamená?

Zabezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestnýčin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný činspáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetompodnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Osobitné podmienky prevádzkovanie živnosti


Okremvšeobecných podmienok na prevádzkovanie živnosti, sú pre niektoré typyživností ustanovené tiež osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.Medzi tieto podmienky patrí:

osobitná odborná spôsobilosť- je to súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností aovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňaťkaždý, kto vykonáva


Odborná spôsobilosť sa  preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnomukončení učebného alebo študijného odboru (výučný list, vysvedčenie omaturitnej skúške, diplom o absolvovaní vysokej školy, osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni) alebo dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe.

Okrem dokladu o vzdelaní bude 01.06.2010 u remeselných živností potrebné predložiť aj doklad oabsolvovaní 6 mesačnej praxe v odbore.

iná spôsobilosť -živnostenský zákon alebo iný zákon môže vyžadovať v niektorýchprípadoch ako osobitnú podmienku prevádzkovania živnosti okremosobitnej odbornej spôsobilosti, aj inú spôsobilosť. Patrí sem ajspoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania sozreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb averejných záujmov.