Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania


Položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Platné od 01.06.2010


 a   

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení:
1. na voľnú živnosť

2. naremeselnú živnosť alebo viazanú živnosť5 € 

15 €

  b

Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa

3 € 
 c
Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri
    3 €
  d

Vydanienáhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou
zastratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení

6 € 
 e

Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovednéhozástupcu vo viac
ako jednej prevádzkarni

6 € 
  f

Zavykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení
3 € 
 g

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene dobypozastavenia
prevádzkovania živnosti

4 € 
 h

Vydanieosvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou
komisioupodľa osobitného predpisu 33)

6€ 
 i

Vydanie osvedčenia osplnení podmienok odbornej praxe

6 € 
  j

Vydanierozhodnutia o uznaní odbornej praxe

20 € 
 k

Vydanierozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu
Európskejúnie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskompriestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely
prevádzkovaniaživnosti v Slovenskej republike

100€ 
 l

Vydaniepotvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

3 € 
m
Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán
    5 €
n
Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov.
  10 €

Poznámky:

1. Na poplatokpodľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasnevyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikaniaalebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebozmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedenýchvyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sapoplatok nevyberie.Položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Platné od 1.1.2009 do 31.05.2010


  a   

Vydanie  živnostenského listu:
1. na voľnú živnosť
2. na remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť


3 € 
16,50 €  
  b

Vydanie koncesnej listiny

33 € 
  c

Výpis zo živnostenského registra za jedného podnikateľa

3 € 
  d

Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou
za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený živnostenský list alebo
koncesnú listinu

3 € 
  e

Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac
ako jednej prevádzkarni

6,50 € 
  f

Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine

3 € 
  g

Vydanie rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia na jednu alebo
viac živností

4,50 € 
  h

Pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo zmena pozastavenia
prevádzkovania živnosti

6,50 € 
  i

Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou
komisiou podľa osobitného predpisu 33)

6,50 € 
  j

Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe

6,50 € 
  k

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe

16,50 € 
  l

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu
Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely
prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike

     99,50 € 
 m 

Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

3 € 

Poznámky:

1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.