Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Ustanovenie zodpovedného zástupcu


Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti alebo ak prevádzkuje viacero prevádzkarní, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti. Na druhej strane, ak tieto osobitné podmienky spĺňa, môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej prevádzkarni, alebo ak živnostenský úrad povolí výnimku, aj vo viacerých prevádzkárňach. Zodpovedného zástupcu netreba stanoviť v prípade prevádzkovania tzv. voľných živností, alebo ak podľa osobitného predpisu možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.

Zodpovedný zástupca - je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný vedúci teda nezodpovedá za živnostenské podnikanie ako také, ale iba za odborné vykonávanie živnosti.

Podmienky, ktoré musí zodpovedný zástupca spĺňať:


Ak podnikateľ hodlá ustanoviť zodpovedného zástupcu, tak pri ohlasovaní živnosti resp.v lehote 15dní má povinnosť doložiť tieto údaje a dokumenty:


Ustanovenie zodpovedného zástupcu ako aj ukončenie jeho funkcie je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ rovnako v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do jeho ustanovenia môže podnikateľ pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.