Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Registračna pokladnica - Registrácia


23.12.2010 Informácia k ERP:

Povinnosť používať elektronickéregistračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické požiadavky a parametrepodľa zákona o ERP sa posúva o rok (od 1. januára 2012). Viac informáciínájdete tu.


Ak bude predmetom vašej činnosti predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ste povinný na účely evidencie tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti.

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie:


Tovarom - tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý subjektom a ním následne predávaný v spotrebiteľskej úprave

Službou - služba označená v klasifikácii produkcie. Subjekt používa pokladnicu len pri týchto službách:

50.20.1     Údržba a opravy osobných motorových vozidiel
50.20.31   Umývanie motorových vozidiel a iné podobné služby
55.30.11   Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou
55.30.13   Služby spojené s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach
55.30.14   Ostatné služby spojené s podávaním jedál
55.40.10   Služby spojené s podávaním nápojov
55.52.11   Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre súkromné domácnosti
55.52.13   Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre iné spoločnosti a zariadenia
63.21.24   Parkovacie služby
71.10.1     Služby spojené s leasingom a prenájmom osobných
                   automobilov a ľahkých  dodávkových vozidiel do 3,5 t, bez obsluhy.
                   Nepatrí sem prenájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci.
71.40        Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a
                   služby s tým  spojené s výnimkou zdravotníckych a
                   parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a
                   časopisov. Nepatrí sem prenájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
74.81.22   Ostatné portrétne fotografické služby
74.81.23   Reklamné a súvisiace fotografické služby
74.81.24   Fotografické služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
74.81.31   Vyhotovovanie fotografií
74.81.32   Vyvolávanie kinematografických filmov okrem filmov z produkcie
                   filmových a  televíznych ateliérov
74.81.33   Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
74.81.34   Ostatné fotografické služby
92.33.10   Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
92.61.10   Prevádzka športových ihrísk a štadiónov (iba kryté a nekryté kúpaliská)
92.62.13   Iné činnosti spojené so športom (iba služby fitnesscentier, stredísk
                   aerobiku, body buildingu)
93.01.11   Zber a rozvoz bielizne
93.01.13   Iné pranie a čistenie textílií a kožušín (nie poskytovanie pracích a čistiacich
                   služieb u zákazníka)
93.01.14   Chemické čistenie
93.01.15   Žehlenie
93.01.16   Farbenie a tónovanie textílií
93.02.21   Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
93.02.22   Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
93.02.23   Služby kozmetické, manikúra a pedikúra
93.04.10   Služby prispievajúce k telesnej pohode
93.05.10   Ostatné služby (iba strihanie psov)

Pokladnicou - elektronické registračné alebo elektronické registračné váhové zariadenie vybavené tlačiarňou, určené na výpočet a registráciu číselných údajov zadaných klávesnicou alebo pomocou elektronických čítačov čiarkového kódu,  alebo magnetických kariet, alebo iným spôsobom. Subjekt môže používať len typ pokladnice, na ktorý príslušný orgán štátnej skúšobne vydal certifikát.

K registrácii elektronickej registračnej pokladnice na daňovom úrade podnikateľ potrebuje:Daňový úrad na základe predložených dokladov pridelí podnikateľovi číslo k príslušnej pokladnici - daňový kód pokladnice a potvrdí pokladničnú knihu danej elektronickej registračnej pokladnice. Pokladničná kniha obsahuje vypísané údaje o pokladnici, daňovníkovi, ako aj dátum pridelenia daňového kódu pokladnice a uvedenia do prevádzky. Pokladnicu uvádza do prevádzky servisný technik.

Ak dôjde u subjektu k zmene miestnej príslušnosti, dovtedy príslušný daňový úrad zruší daňový kód pokladnice a nový daňový kód pokladnice pridelí ten daňový úrad, ktorý sa stal miestne príslušným. Pri vyradení pokladnice z majetku subjekt požiada daňový úrad o zrušenie daňového kódu najneskôr do desiatich kalendárnych dní odo dňa jej vyradenia.

Daňový kód pokladnice je podnikateľ povinný uvádzať:Povinnosti podnikateľa, ktorý využíva elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb:Ak nemožno použiť pokladnicu pre prerušenie dodávky elektrickej energie alebo pre iný závažný dôvod bez zavinenia subjektu, podnikateľ musí túto skutočnosť ihneď zaznamenať v knihe pokladnice. Po skončení dôvodov, pre ktoré sa pokladnica nemohla používať, subjekt túto skutočnosť rovnako zaznamená v knihe pokladnice. V prípade poruchy pokladnice je potrebné poruchu bezodkladne nahlásť servisnej organizácii a do knihy pokladnice zaznamenať dátum a hodinu nahlásenia.

V prípade, že elektronická registračná pokladnica nemôže byť dočasne použitá, ponikateľ môže:Dočasné použitie náhradnej pokladnice je podnikateľ povinný zaznačiť v knihe pokladnice tej pokladnice, ktorá je mimo prevádzky. Rovnako tiež musí do denného výkazu pokladnice, ktorú dočasne nemožno použiť, pripevniť pásku dennej uzávierky vyhotovenú náhradnou pokladnicou.

Ak vyhotovuje paragóny, ich kópie sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky. Na ručne vyhotovenú pásku dennej uzávierky podnikateľ musí uviesť aj počet paragónov vydaných za deň. Vo výkaze v časti určenej na pripevnenie pásky dennej uzávierky podnikateť uvedie, že páska dennej uzávierky je vyhotovená ručne.

Ak podnikateľ po dobu, v ktorej nepoužíva pokladnicu alebo náhradnú pokladnicu, nevedie evidenciu tržieb, správca dane určí výšku dennej tržby za toto obdobie priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace. Ak podnikateľ nevykonával činnosť počas týchto troch predchádzajúcich mesiacov, správca dane určí výšku dennej tržby priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace u porovnateľných daňovníkov.