Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Ukončenie živnosti


Postup pri ukončení živnosti je približne rovnaký ako pri jej prerušení.

Ukončenie ohlasovacej živnosti


O ukončení podnikania je potrebné podať oznámenie  na príslušnom živnostenskom úrade (žiadosť si môžete stiahnuť tu). Ukončenie podnikania je účinné dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad alebo dňom, ktorý je uvedený v žiadosti a nie je možné ho vziať späť (zrušiť). V žiadosti nie je potrebné uvádzať dôvod rozhodnutia živnosť ukončiť. Za ukončenie ohlasovacej živnosti sa neplatí. O ukončení ohlasovacej živnosti úrad nevydáva žiaden doklad,  preto je dobré nechať si potvrdiť kópiu ohlásenia ukončenia živnosti. Ukončenie podnikania sa uvádza v živnostenskom registri. Každý má právo požiadať o výpis zo živnostenského registra, za čo sa však platí – je potrebné priložiť kolok (do 31.12.2008 to bolo 100,- Sk od 1.1.2009 to je 4,5 EUR.).

Zrušenie koncesovanej živnosti


V prípade koncesovanej živnosti, je potrebné o jej zrušenie požiadať. Žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia (môžete si ju stiahnuť tu) sa tiež podáva na príslušnom živnostenskom úrade a je potrebné k nej priložiť kolok do (31.12.2008 to bolo 150,- Sk. od 1.1.2009 to je 4,50 EUR -správny poplatok). O zrušení živnostenského oprávnenia vydá živnostenský úrad rozhodnutie, podľa zákona najneskôr do 30 dní.

Živnostenské oprávnenie tiež zaniká:Podnikateľ je povinný do 8 dní informovať zdravotnú a sociálnu poisťovňu o zmenách, ktoré majú vplyv na platenie poistného a teda aj o ukončení živnosti. Dňom zániku živnostenského oprávnenia zaniká aj povinnosť platiť odvody poistného do sociálnej poisťovne. Čo sa týka zdravotného poistenia, po ukončení živnosti sa buď zamestnáte (odvody za vás bude platiť zamesnávateľ), alebo sa prihlásite na úrad práce (stávate sa poistencom štátu) alebo si musíte poistné platiť naďalej sám ako samoplatiteľ. Podobne treba ísť do 30 dní aj na daňový úrad, oznámiť správcovi dane ukončnenie podnikania a vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň (kartičku s DIČ).