Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Vedenie účtovníctva


Každý podnikateľ je povinný viesť si účtovníctvo (minimálne evidenciu), aby bol schopný si za daný rok správne vypočítať daň z príjmov, prípadne výšku odvodov na ďalší rok.

1. Vedenie evidencie


Ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), prípadne je platiteľom dane len časť roka, a pri výpočte dane z príjmov si nebude uplatňovať preukázateľné daňové výdavky, nemusí si viesť klasické účtovníctvo.

Podnikateľ počas roka je povinný viesť v časovom slede len evidenciu o:


Forma takejto evidencie nie je predpísaná v podstate na to stačí papier a pero, prípadne Excel,  avšak treba myslieť na trvanlivosť záznamov, pretože aj na takúto evidenciu sa vzťahuje povinnosť archivácie.

2. Jednoduché účtovníctvo


Podnikateľ, ktorý sa rozhodne uplatňovať si preukázateľne vynaložené výdavky, je povinný viesť počas celého roka účtovníctvo.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:


Podnikateľ účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto knihách:


3. Podvojné účtovníctvo


Všetky ostatné, vyššie nespomenuté subjekty sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Aj podnikateľ, ktorý nie je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva, si túto sústavu môže zvoliť a účtovať v nej, musí tak však robiť po celé účtovné obdobie, teda v priebehu roka spôsob účtovania nemôže meniť.

V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje v týchto knihách:


Podnikateľ sa môže rozhodnúť či si bude viesť účtovníctvo sám, alebo tým poverí niekoho (účtovníka, účtovnícku firmu). Podľa zákona sa však týmto nezbavuje  zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenia a predloženia účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva. Táto zodpovednosť sa správnosť vedenia účtovníctva sa dá ošetriť  dobrou zmluvou medzi podnikateľom a účtovníkom.

Ako začínajúci podnikateľ si asi budete chcieť viesť účtovníctvo sami, čo v podstate  až také náročné nie je. No len samotné rozbehnutie vlastného podnikania zaberie pomerne veľa času a otázkou je či vám zvýši čas, prípadne či sa vám bude chcieť neustále sledovať ešte aj zmeny v legislatíve, ktoré sa týkajú účtovníctva, výšky odvodov či ostatnej administratívy a nebude pre vás pohodlnejšie tieto starosti prenechať iným.

Na vedenie účtovníctva je dostupný celý rad programov, niektoré sú voľne stiahnuteľné z internetu a v rámci istých obmedzení je možné ich využívať zdarma. Dá sa s nimi rýchlo naučiť pracovať a jednoznačne uľahčia prácu. Aj keď sa  rozhodnete, že si účtovníctvo nebudete viesť sami, tieto programy môžete využiť pri vystavovaní faktúr, objednávok, vedení skladovej evidencie a pod.