Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Účtovné doklady


Faktúra


Asi najdôležitejším daňovým dokladom s ktorým sa každý podnikateľ stretáva najčastejšie je faktúra. Pri každom dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, alebo do iného členského štátu je podnikateľ povinný vyhotoviť faktúru. Faktúru je povinný vystaviť aj vtedy, ak prijal platbu (zálohu, preddavok) pred dodaním tovaru alebo služby a to do 15 dní od jej prijatia.

Faktúra musí obsahovať:Pri dodaní tovaru alebo služby do iného členského štátu musí faktúra obsahovať aj:Ďalšie údaje ktoré sa uvádzajú na faktúre:Ak cena tovaru alebo služby vrátane DPH neprevyšuje 1 659,70 eura, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladňou ktorý musí obsahovať najmenej tieto údaje:


Za faktúru sa považuje aj:


Za správnosť údajov vo faktúre a včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá podnikateľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, a to aj v prípade ak je faktúra vyhotovená prostredníctvom inej osoby alebo zákazníkom.
Každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, je považovaný za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry.
Ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, je podnikateľ povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.

Ostatné doklady


Ďalšími dokladmi s ktorými prichádza podnikateľ do styku sú napr. objednávka, dodací list, inventárne karty, mzdové listy, atď.

Tieto doklady musia tiež spĺňať potrebné náležitosti:


Je dôležité pripomenúť, že každý doklad (kópiu z neho), ktorý podnikateľ či už vystavil alebo prijal, je potrebné zaevidovať a uschovať. Minimálne uschovávacie lehoty pre jednotlivé druhy dokladov sú stanovené Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zz: