Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Zdravotné poistenie

Zo  zdravotného poistenia sa uhrádza zdravotnástarostlivosť, ako sú vyšetrenia u lekára, hospitalizácie vnemocniciach, liečenia a rehabilitácie a rovnako aj lieky a zdravotníckepomôcky. Preto by sa na ňom mal zúčastnňovať každý občan. Osoba, ktoránie je zdravotne poistená má nárok len na neodkladnú zdravotnústarostlivosť pri ohrození života.

Kto je povinný platiť poistné

Na tento účel sa szčo povinná platiť poistné musí prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni do 8 dní od začatia podnikania. Prihlášku je možné si podať len v jednej zdravotnej poisťovni.

Tlačivá v pdf formáte pre jednotlivépoisťovne na stiahnutie:

Štát je platiteľom poistného za tieto osoby

Sadzba poistného

Pre samostatne zárobkovo činnú osobu (živnostníka) jesadzba poistného 14 % z vymeriavacieho základu; ak je samostatnezárobkovo činná osoba osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistnéhoje polovičná a teda 7 % z vymeriavacieho základu.
Znížená sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní vkalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu sozdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

Vymeriavací základ

Vymeriavacím základom  szčo jepodiel základu dane z príjmu fyzických osôb okrem príjmov z prenájmova príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, ktorý nie je zníženýo poistné na verejné zdravotné poistenie a čísla 2,14. Koeficient sa bude v priebehu rokov 2013 až 2015 postupne znižovať. Prerok 2013 sa použije koeficient 1,9; pre rok 2014 sa použije koeficient1,6; a až pre rok 2015 sa prvý krát použije koeficient 1,486.

Vymeriavací základ je najmenej úhrn minimálnychzákladov za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia a najviac36-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca zistenej Štatistickýmúradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemuobdobiu.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO sa od 1. januára 2010 nepočíta z minimálnej mzdy zamestnanca, ale pri jeho výpočte vychádzame zpriemernej mesačnej mzdy stanovenej Štatistickým úradom Slovenskejrepubliky a percentuálnej výšky. Vzorec pre výpočet je 44,2% zpriemernej mesačnej mzdy, ktorá dva roky predchádza prvému januárupríslušného kalendárneho roka. Minimálny základ sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtukalendárnych dní, počas ktorých za poistenca platí poistné štát.

RokMin. vymeriavací základ
Max.  vymeriavací základSadzba SZČOMin. suma odvodov SZČO
Max. suma odvodov SZČOSadzba SZČO so zdravotným postihnutímMin. suma odvodov SZČO so zdravotným postihnutím
Max. suma odvodov SZČO so zdravotným postihnutím
2015
412,00 EUR
4120,00EUR
14%
57,68 EUR
576,80 EUR
7%
28,84 EUR
288,40 EUR
2014
402,50 EUR
4 025,00 EUR
14 %
56,35 EUR
563,50 EUR
7 %28,17 EUR
281,75 EUR
2013
393,00 EUR
3930,00 EUR
14 %55,02 EUR
550,20  EUR
7 %27,51 EUR
275,10 EUR
2012
339,89 EUR
2307,00 EUR
14 %
47,58 EUR
322,98 EUR
7 %
23,79 EUR
 161,49 EUR
2011
329,06 EUR
2 233,50 EUR
  14 %
46,06 EUR
312,69 EUR
7 %
23,03 EUR
156,34 EUR
2010
319,57 EUR
2169,09 EUR
14 %
44,73 EUR
303,67 EUR
7 %
22,36 EUR
151,83 EUR
2009
295,50 EUR
2006,17 EUR
14 %41,37 EUR
280,86 EUR
7 %20,68 EUR
140,43 EUR
2008
8100 SKK
56283 SKK
14 %1134 SKK7880 SKK
7 %567 SKK
3940 SKK
2007
7600 SKK
51822 SKK
14 %1064 SKK
7256 SKK
7 %532 SKK
3628 SKK

Pozn.: Odvody si môžete taktiež vypočítať na našej kalkulačke tu

Platenie poistného

Poistné sa platí formou preddavkov, ktoré sa za danýkalendárny rok sa zúčtováva v ročnom zúčtovaní poistného.

Preddavky na poistné

Samostatne zárobkovo činné osoby platia preddavok napoistné vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej častizákladu dane a 1,6, ktorý:

Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť základudane z príjmu fyzických osôb okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, ktorý nie je znížený o poistné naverejné zdravotné poistenie, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada. Ak za predchádzajúce roky szčo takýto vymeriavací základ nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma.

Preddavok je szčo povinná uhradiť najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ktorého sa týka. Napríklad preddavok za január musí szčo uhradiť do 8. februára.

Rada: Živnostníci, ktorí začali podnikať a nemajú si od čoho odvodiť základ dane a jeho pomernú časť, platia preddavky s nimi určenej sumy, a  samozrejme ich snahou je, aby boli čo najnižšie.

Ročné zúčtovanie poistného (platné od roku 2011)

V ročnom zúčtovaní sa porovnáva úhrn celkovo zaplatených preddavkov napoistné s poistným ktoré by mal poistenec platiť v závislosti od príjmov, ktoré dosiahol v danom roku a  z nich odvodeného vymeriavacieho základu. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

Výsledkom ročného zúčtovania je zároveň aj stanovenie výšky preddavku na poistné vzávislosti od príjmov, ktoré szčo dosiahla v predchádzajúcom roku a vymeriavacieho základu.

Ročné zúčtovania za rok 2011 a nasledujúce bude robiť za poistencov už zdravotná poisťovňa. Do 30. septembra  zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovania a poistencovi bude zasielať oznámenie o jeho výsledku. Ak je výsledkom nedoplatok, pošle poistencovi výkaz nedoplatkov. Ak je výsledkom preplatok, zašle mu oznámenie o výsledku ročného zúčtovania.

Do15 dní od doručenia výkazu nedoplatkov alebo oznámenia, môže poistenec namietať výsledok. Poistenec by mal potom do 45 dní uhradiť dlžné poistné a do rovnakého termínu zdravotná poisťovňa vráti poistencom preplatky.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.

Ďalšie práva a povinnosti poistenca