Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Sadzby DPH


Informácia od 01.01.2011:

V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky jemenej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.  Viac informácií o tom ako má postupovať podnikateľ, ktorý má povinnosť používať ERP na evidenciu tržieb nájdete tu.

Od 01.01.2011 sa ruší znížená sadzba dane 6 %.


DPH 19%  (od 01.01.2011 je základná sadzba DPH 20%)


Základná sadzba dane na tovary a služby je 19 % zo základu dane (od 01.01.2011 je základná sadzba DPH 20%)

Na vymedzené tovary sa uplatňujú znížené sadzby dane 10 % a 6 % zo základu dane.
Od 01.01.2011 sa ruší znížená sadzba dane 6 %.

DPH 10%


Účinnosť od 1.januára 2007

Zoznam tovarov so sadzbou 10 % zo základu dane si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka
Opis tovaru
ex2844 401
Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky)
2925 11 00
Sacharín a jeho soli
2941
Antibiotiká
30
Farmaceutické výrobky
3822 00 00
Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00
Ostatné sanitárne výrobky z plastov len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
6115 93 10
Pančuchy na kŕčové žily
ex6602 00 00
Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
7015 10 00
Okuliarové sklá korekčné
ex8428 90 97
Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00
Ostatné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40
Ostatné elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače len individuálne zosilňovače prenedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95
Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713
Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00
Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9021
Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti


DPH 6%  (zrušená od 01.01.2011)


Účinnosť od 1.mája 2010  do 31.12.2010

Zoznam tovarov so sadzbou 6 % zo základu dane si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Číselné kódy
Spoločného colného
sadzobníka
Opis tovaru
0201, 0202
mäso z hovädzích zvierat čerstvé, chladené alebo mrazené
0203
mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené
0204
mäso z oviec a kôz čerstvé, chladené alebo mrazené
0207
mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105
0208
ostatné mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
02081010
mäso z domácich králikov
0301, 0302
živé ryby, ryby čerstvé alebo chladené
0401
surové mlieko
040700
vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé
04090000
prírodný med

Znížená 6 % sadzba dane sa vzťahuje len na tovar uvedený v tabuľke (prílohe č. 7a), ak je tento tovar vyrobený a uvedený na trh predávajúcim, platiteľom dane, ktorým je: