Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Registrácia platiteľa DPH


Fyzickej osobe - živnostníkovi, môžu pri jeho podnikaní podľa zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) vzniknúť rôzne povinnosti. Jednou z nich je povinnosť registrovať sa za platiteľa dane. Po registrácii za platiteľa dane má živnostník okrem daňovej povinnosti množstvo ďalších administratívnych povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

Zdaniteľná osoba - je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Teda aj Živnostník prevádzkujúci živnosť je podľa neho zdaniteľnou osobou.

Skutočnosť, že živnostník je zdaniteľnou osobou, sama osebe ešte nemusí znamenať povinnosti podľa zákona o DPH. Povinnosti podľa zákona o DPH vznikajú živnostníkovi týchto prípadoch:

1. Registrácia platiteľa dane


Povinná registrácia:Obratom - sú výnosy  (príjmy) z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom neziskových organizácií, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, vysielacie služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier). Do obratu sa zahŕňajú aj výnosy (príjmy) z prenájmu nehnuteľností. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Dobrovoľná registrácia:Ako sa registrovať:


Žiadosť o registráciu pre daň sa podáva na osobitnom tlačive.  Odporúčame ho vyplnené odniesť osobne priamo vášmu správcovi dane. V prípade, že daňový úrad žiadosti vyhovie, je povinný vydať podnikateľovi osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné čislo pre daň (IČ DPH) a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v osvedčení sa podnikateľ stáva platiteľom dane. Od tohto dátumu si musí plniť všetky povinnosti ktoré mu z registrácie vyplývajú.

Rada:
Ak sa idete dobrovoľne registrovať za platiteľa, je dobré si premyslieť kedy žiadosť o registráciu podáte. Pretože ako už bolo spomenuté daňový úrad je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu vydať osvedčenie o registrácii – teda najneskôr 31. deň po doručení žiadosti o registráciu sa stávate platiteľom dane. Napríklad ak sa chcete stať platiteľom dane od 1.9., nemôžete podať žiadosť o registráciu skôr ako 1.8.

Základné povinnosti platiteľa dane:2. Registračná povinnosť pred prijatím služby z iného členského štátu


Ak podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane prijíma službu z iného členského štátu, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby.

Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

3. Registrácia pre platenie dane z nadobudnutia tovarov z iných členských štátov EÚ


Ak podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane nadobúda (dováža) tovar z iného členského štátu, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 EUR.

Žiadosť o registráciu pre daň môže podať podnikateľ aj v prípade, že hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla v kalendárnom roku 13 941,45 EUR. V takom prípade ide o dobrovoľnú registráciu.

Ako sa registrovať:


Žiadosť o registráciu pre daň sa podáva na rovnakom tlačive ako pre registráciu za platiteľa DPH. Môžete si ho stiahnuť tu. Ako už bolo spomenuté, žiadosť o registráciu treba podať pred nákupom tovaru, ktorým sa prekročí hodnota 13 941,45 EUR. Daňový úrad podnikateľa zaregistruje pre daň, vydá mu osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Rozdiel oproti platiteľovi dane:


Podnikateľ registrovaný pre platenie dane z nadobudnutia tovaru z iných členských štátov, je zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat 49 790 EUR  a ani sa dobrovoľne neregistrovala za platiteľa dane.  Nie je teda platiteľom dane a nemá právo si odpočítať daň z nakúpených tovarov a služieb. Má však povinnosť zdaniť tovar kúpený v inom členskom štáte EU. Teda podnikateľ nakúpi tovar v inom členskom štáte bez dane, a v tuzemsku je povinný daň priznať a zaplatiť, no zároveň nemá nárok na jej odpočítanie.

Základné povinnosti:4. Povinnosť živnostníka platiť daň pri prijatí tovaru alebo služby od dodávateľa z iného členského štátu EÚ, alebo z tretieho štátu


Podnikateľ je povinný zaplatiť daň pri službe alebo tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu, ak ide o tovar alebo službu s miestom dodania v tuzemsku. Ak je však zahraničná osoba platiteľom dane, podnikateľ nie je povinný zaplatiť daň.

Splnenie daňovej povinnosti je týmto prenesené na tuzemského podnikateľa (zdaniteľnú osobu) a zahraničný dodávateľ je zbavený povinnosti registrovať sa v tuzemsku za platiteľa dane. Hovorí sa o  tzv. samozdanení u príjemcu plnenia.

Základné povinnosti: