Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR


Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 6 ods. 2 definuje uchádzača o zamestnanie takto:

Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý

a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
d) vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov; skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.

Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej  činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termíne, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 148,57 € (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.7.2013:

Maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie od 01.07.2013 je 148,57 € (brutto).

Výpočet ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti od 1.7. 2013:


Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.5.2013:

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávaťzárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právnehovzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanietýchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednuplnoletú fyzickú osobu podľa osobitné predpisu platnej k prvému dňukalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny.

Maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie od 01.05.2013 je 145,94 € (brutto).

Výpočet ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti od 1.5. 2013:


Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.7.2012:


Životné minimum platné od 1.7.2012 ... 194,58 €

65 % zo sumy životného minima ... 126,48 €

Poistné zamestnanca do SP:
nemocenské poistenie 1,4 %...1,77 €
starobné poistenie 4,0 % ... 5,05 €
invalidnépoistenie 3,0 % ... 3,79 €
poistenie v nezamestnanosti1,0 % ... 1,26 €

Zdravotné poistenie 4,0 % ... 5,05 €

Daň ... pri uplatení nezdaniteľnej časti je preddavková daň 0 € (0 Sk)

SPOLU ... 65 % zosumy životného minima + odvody do SP + odvody do ZP
                   126,48 + 1,77 + 5,05 + 3,79 + 1,26 + 5,05 = 143,40 €

Hrubá mzdauchádzača o zamestnanie teda nesmie prekročiť sumu 143,40 €

Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.7.2011:


Životné minimum platné od 1.7.2011 ... 189,83 €

65 % zo sumy životného minima ... 123,39 €

Poistné zamestnanca do SP:
nemocenské poistenie 1,4 %...1,72 €
starobné poistenie 4,0 % ... 4,93 €
invalidnépoistenie 3,0 % ... 3,70 €
poistenie v nezamestnanosti1,0 % ... 1,23 €

Zdravotné poistenie 4,0 % ... 4,93 €

Daň ... pri uplatení nezdaniteľnej časti je preddavková daň 0 € (0 Sk)

SPOLU ... 65 % zosumy životného minima + odvody do SP + odvody do ZP
                   123,39 + 1,72 + 4,93 + 3,70 + 1,23 + 4,93 = 139,90

Hrubá mzdauchádzača o zamestnanie teda nesmie prekročiť sumu 139,90 €

Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.1.2011 do 30.06.2011


Životné minimum platné od 1.7.2010 ... 185,38 €

65 % zo sumy životného minima ... 120,50 €

Poistné zamestnanca do SP:
nemocenské poistenie 1,4 %...1,68 €
starobné poistenie 4,0 % ... 4,82 €
invalidnépoistenie 3,0 % ... 3,61 €
poistenie v nezamestnanosti1,0 % ... 1,20 €

Zdravotné poistenie 4,0 % ... 4,82 €

Daň ... pri uplatení nezdaniteľnej časti je preddavková daň 0 € (0 Sk)

SPOLU ... 65 % zosumy životného minima + odvody do SP + odvody do ZP
                   120,50 + 1,68 + 4,82 + 3,61+ 1,20 + 4,82 + 0 = 136,63

Hrubá mzdauchádzača o zamestnanie teda nesmie prekročiť sumu 136,63 €

Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.7.2010 do 31.12.2010


Životné minimum platné od 1.7.2010 ... 185,38 €

65 % zo sumy životného minima ... 120,50 €

Poistné zamestnanca do SP:
nemocenské poistenie 1,4 %...1,60 €
starobné poistenie 4,0 % ... 4,80 €
invalidnépoistenie 3,0 % ... 3,60 €
poistenie v nezamestnanosti1,0 % ... 1,20 €

Zdravotné poistenie 4,0 % ... 4,82 €

Daň ... pri uplatení nezdaniteľnej časti je preddavková daň 0 € (0 Sk)

SPOLU ... 65 % zosumy životného minima + odvody do SP + odvody do ZP
                   120,50 + 1,60 + 4,80 + 3,60+ 1,20 + 4,82 + 0 = 136,52

Hrubá mzdauchádzača o zamestnanie teda nesmie prekročiť sumu 136,52 €


Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.7.2009 - 30.6.2010:


Životné minimum platné od 1.7.2009 ... 185,19 € (5 579,03 Sk)

65 % zo sumy životného minima ... 120,37 € (3 626,27 Sk)

Poistné zamestnanca do SP:
nemocenské poistenie 1,4 % ...1,60 € (48,20 Sk)
starobné poistenie 4,0 % ... 4,80 € (144,60 Sk)
invalidné poistenie 3,0 % ... 3,60 € (108,45 Sk)
poistenie v nezamestnanosti 1,0 % ... 1,20 € (36,15 Sk)

Zdravotné poistenie 4,0 % ... 4,81 € (144,91 Sk)

Daň ... pri uplatení nezdaniteľnej časti (335,48 € = 10 106,67 Sk) je preddavková daň 0 € (0 Sk)

SPOLU ... 65 % zo sumy životného minima + odvody do SP + odvody do ZP
                    120,37 + 1,60 + 4,80 + 3,60+ 1,20 + 4,81 + 0 = 136,38

Hrubá mzda uchádzača o zamestnanie teda nesmie prekročiť sumu 136,38 € (4 108,58 Sk)

Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk