Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011


V ročnom zúčtovaní sa porovnáva úhrn celkovo zaplatených preddavkov na poistné spoistným ktoré by mal poistenec platiť v závislosti od príjmov, ktoré dosiahol v danom roku a  z nich odvodeného vymeriavacieho základu. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

Výsledkom ročného zúčtovania je zároveň aj stanovenie výšky preddavku na poistné v závislosti od príjmov, ktoré szčo dosiahla v predchádzajúcom roku a vymeriavacieho základu.

Ročné zúčtovania za rok 2011 bude robiť za poistencov už zdravotná poisťovňa. Do 30. septembra 2012 zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovania a poistencovi bude zasielať oznámenie o jeho výsledku. Ak je výsledkom nedoplatok, pošle poistencovi výkaz nedoplatkov. Ak je výsledkom preplatok, zašle mu oznámenie o výsledku ročného zúčtovania.

Do 15 dní od doručenia výkazu nedoplatkov alebo oznámenia, môže poistenec namietať výsledok. Poistenec by mal potom do 45 dní uhradiť dlžné poistné a do rovnakého termínu zdravotná poisťovňa vráti poistencom preplatky.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.

Zdravotná poisťovňa bude robiť ročné zúčtovanie za:

• študenta denného štúdia nad 26 rokov veku, ktorý bol v zdravotnej poisťovni prihlásený v období január 2011 až apríl 2011 ako „dobrovoľne nezamestnaná osoba“ a z tohto dôvodu mal platiť preddavky na poistné

• prenajímateľa, t. j. osobu, ktorá bola v období január 2011 až apríl 2011 v zdravotnej poisťovni prihlásená z dôvodu príjmov z prenájmu ako „samostatne zárobkovo činná osoba“ a z tohto dôvodu mala platiť preddavky na poistného

• dobrovoľne nezamestnanú osobu, ak jej príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a z ostatných príjmov (§ 8 zákona o dani z príjmov) presiahol za rok 2011 sumu 3 948,72 eur [Výpočet: priemerná mesačná mzda z roku 2009 v sume 744,50 eur x 44,2 % = 329,06 eur za mesiac x 12 mesiacov = 3 948,72 eur za rok]

• zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) v niektorom z mesiacov roka 2011 presiahol sumu 2 233,50 eur (t. j. mal tzv. „kolísavé“ príjmy)

• zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) síce jednotlivo nepresiahol v žiadnom mesiaci sumu 2 233,50 eur, avšak v úhrne zo všetkých „zamestnaní“ mesačný príjem presiahol 2 233,50 eur

• samostatne zárobkovo činnú osobu, ak jej vymeriavací základ z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona o dani z príjmov), t. j. čiastkový základ dane z príjmov z riadku 44 daňového priznania + výdavky na zdravotné poistenie delené 2,14, presiahol sumu 3 948,72 eur

• poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba a poistenec štátu), ktorý mal príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a alebo ostatný príjem (§ 8 zákona o dani z príjmov). Vymeriavacím základom z týchto príjem je základ dane z týchto príjmov

• poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba a poistenec štátu), ktorý mal príjem z dividend (§ 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov). Vymeriavacím základom je príjem presahujúci sumu 329,06 eur.

Ročné zúčtovanie nemusí poisťovňa vykonať za:

• poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho

• poistenca, ktorému nevznikne povinnosť podať za rok 2011 daňové priznanie, z dôvodu „nízkych“ príjmov, t. j. v roku 2011 má príjmy do 1 779,65 eur

• poistenca (zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu, poistenca štátu) s príjmom z dividend nepresahujúcim 329,06 eur

• poistenca (zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu, poistenca štátu) s príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou alebo s príjmom od dani oslobodeného (okrem príjmu z dividend podľa vyššieho bodu)

• poistenca, ktorý bol časť roka poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť (t. j. bol zamestnancom alebo SZČO)  a časť roka bol poistený v Slovenskej republike a v Slovenskej republike mu plynuli iba príjmy ako „zamestnanec“ a nemal príjmy z podnikania, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy.

• samostatne zárobkovo činnú osobu, ak jej vymeriavací základ z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahol sumu 3 948,72 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a ani príjmy z dividend

• zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) v žiadnom mesiaci roka 2011 nepresiahol sumu 2 233,50 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend

• zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) presiahol v každom mesiaci sumu 2 233,50 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend

• dobrovoľne nezamestnanú osobu, ak jej príjem z kapitálových majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a ostatných príjmov (§ 8 zákona o dani z príjmov) nepresiahol sumu 3 948,72 eur za rok / 329,06 eur za mesiac

Termín
Popis
do 28.02.2012lehota podľa § 38 ods. 2

každý zamestnávateľ je povinný na účely ročného zúčtovania
poistného za rok 2011 doručiť Výkaz preddavkov na zdravotné
poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011
do 31.03.2012lehota podľa § 19 ods. 2

termín na predloženie odkladu o oznámení daňovému úradu
o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Doklad
predkladá platiteľ poistného. Ak nepredloží doklad v tejto
lehote, na prípadné námietky voči výkazu nedoplatkov sa
neprihliada.

lehota podľa § 23 ods. 12

Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej
poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením
o zdravotnom poistení v cudzine.
31.05.2012lehota podľa § 19 ods. 4 a 5

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31. mája všetky údaje
potrebné na určenie preddavkov na poistné pre vykonanie
ročného zúčtovania poistného, môže príslušná zdravotná
poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné
z priemernej mesačnej mzdy.

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31. mája všetky údaje
potrebné na určenie kategórie poistenca ako platiteľa
poistného, dotknutý poistenec sa na účely vykonania
ročného zúčtovania poistného zdravotnou poisťovňou
považuje za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2.
(dobrovoľne nezamestnanú osobu)
30.09.2012lehota podľa § 19 ods. 2

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného
a zašle platiteľom poistného:
-     výkaz nedoplatkov (ak je výsledkom zúčtovania nedoplatok)
-    oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného
      (ak je výsledkom preplatok)
31.10.2012lehota podľa § 19 ods. 2

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistencom,
ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania
a zašle platiteľom poistného:
-     výkaz nedoplatkov (ak je výsledkom zúčtovania nedoplatok)
-    oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného
     (ak je výsledkom preplatok)
do 15 dní od doručenia
výkazu nedoplatkov alebo
oznámenia o preplatku
lehota podľa § 19 ods. 12

Platiteľ poistného v tejto lehote môže podať:

-    nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o preplatku
-    námietky voči výkazu nedoplatkov


do 15 dní odo
dňa doručenia námietok
lehota podľa § 19 ods. 13

Zdravotná poisťovňa je povinná v tejto lehote zaslať
platiteľovi nové oznámenie o preplatku, ak na základe
nesúhlasného stanoviska platiteľa poistného voči
prvotnému oznámeniu o preplatku zistí, že suma preplatku
je iná. Proti takému novému oznámeniu nemožno podať
nesúhlasné stanovisko.


do 45 dní odo dňa
právoplatnosti
výkazu nedoplatkov
lehota podľa § 19 ods. 15

Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnejpoisťovni
odviesť nedoplatok. Ak ide o zamestnanca,vykoná túto
povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále
jeho zamestnancom.

do 45 dní odo
dňa márneho
uplynutia lehoty
lehota podľa § 19 ods. 16

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní
vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok
platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi
alebo poistencovi.