Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Miestne dane a poplatky


Tieto dane spravuje obec, tá určuje aj výšku sadzby dane alebo prípadné oslobodenia od dane. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec sú:


Tieto dane upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. My budeme rozoberať len niektoré z nich.

Daň z nehnuteľností


Daň z nehnuteľností zahŕňa:


a) Daň z pozemkov


Daňovníkom dane z pozemkov je:


V osobitných prípadoch daňovníkom nie je vlastník ale:


Ak vlastník pozemku nie je známy, daňovníkom je osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý z nich podľa výšky jeho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, že daňovníkom bude len jeden z nich, ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane z pozemkov sú pozemky na území SR v tomto členení:


Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, resp. lesného hospodárskeho plánu.

Aby sa predišlo dvojitému zdaneniu nehnuteľností daňou z pozemkov a zároveň daou zo stavieb je dôležité , že predmetom dane z pozemkov nie sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami. To však len za predpokladu, že tieto stavby sú predmetom dane zo stavieb a bytov. Predmetom dane nie sú ani pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie a železničné dráhy.

Základ dane:

Základom dane z pozemkov ktorými sú:


je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2

Základom dane z pozemkov ktorými sú:


je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pozemku zistenej na  1 m2   podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Základom dane z pozemkov ktorými sú:


je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pozemku za  1 m2 uvedená v prílohe zákona alebo stanovená všeobecne záväzným  nariadením.

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane. Túto sadzbu dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením znížiť alebo zvýšiť, s účinnosťou vždy od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia

b) Daň zo stavieb


Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby. V prípade stavby, ktorá je vo vlastníctve štátu, obce , alebo vyššieho územného celku a táto stavba je v správe inej právnickej osoby, je daňovníkom dane zo stavby správca. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme je daňovníkom nájomca.

Ak vlastník stavby nie je známy, daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý z nich podľa výšky jeho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, že daňovníkom bude len jeden z nich, ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území SR v tomto členení podľa účelu ich využitia:


Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:


Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:


Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v  m2 . Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby. Do zastavanej plochy sa nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane je 0,033 eur za každý aj začatý m2  zastavanej plochy. Túto sadzbu dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej časti znížiť alebo zvýšiť. Takáto úprava sadzby dane je účinná až od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Rovnakým spôsobom môže správca dane určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb.

Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane tiež určiť príplatok  za každé ďalšie nadzemné podlažie (okrem prvého nadzemného podlažia) a to v sume najviac 0,33 €.

Výpočet dane:

Ak stavba slúži na viaceré účely a pre každý z týchto účelov je stanovená iná sadzba dane, daň sa vypočíta pre každú časť stavby príslušnou sadzbou. Daň pre celú stavbu bude predstavovať súčet dane za pomerné časti stavby. Pomerné časti základu dane sa určia podľa pomeru podlahovej časti stavby využívanej na jednotlivé účely k celkovej ploche stavby.

c) Daň z bytov


Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru, resp. správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, vyššieho územného celku. Ak sú byty v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom je aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty alebo nebytové priestory.

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 .

Sadzba dane z bytov:

Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. Túto sadzbu môže správca dane všeobecne záväzným nariadením znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

d) Spoločné stanovenia pre daň z nehnuteľností


Od dane sú oslobodené:


Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Daňová povinnosť zaniká k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti.

Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav vlastníctva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré vzniknú v priebehu roka sa neprihliada.

Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením podľa osobitných právnych predpisov. V takomto prípade vzniká vydražiteľovi daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Zaplatí však len pomernú časť ročnej dane pripadajúcej na zvyšnú časť zdaňovacieho obdobia. Rovnako ak v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej dane.

Hoci sa na zmenu skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť v priebehu roka neprihliada, každá fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Daňové priznanie:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach do toho termínu len vtedy, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa vlastníci dohodnú, daňové priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

V daňovom priznaní je daňovník povinný uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Potrebné tlačivá: 


Vyrubenie a platenie dane:

Daň vyrubí správca dane každoročne do  15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov vyrubí správca dane daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody poslal daňové priznanie. Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. Správca dane však môže všeobecne záväzným nariadením určiť platenie dane v splátkach, pričom prvú splátku dane určí v termíne do 31. mája.