Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Odvody - Zdravotná poisťovňa


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010


V ročnomzúčtovaní sa porovnáva úhrn celkovo zaplatených preddavkov na poistné spoistným ktoré by mal poistenec platiť v závislosti od príjmov, ktorédosiahol v danom roku a  z nich odvodeného vymeriavacieho základu.Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

Nedoplatokna poistnom je poistenec povinný uhradiť rovnako do termínu na podanieročného zúčtovania a teda do 30.06. Preplatok poistného buď poisťovňapodnikateľovi vráti alebo použije na úhradu budúcich preddavkov, podľatoho ako si to poistenec zvolí v ročnom zúčtovaní.

Výsledkomročného zúčtovania je zároveň aj stanovenie výšky preddavku na poistné vzávislosti od   príjmov, ktoré szčo dosiahla v predchádzajúcom roku avymeriavacieho základu.

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2010 sa vykonáva podľa predpisov platných do 31.12.2010


Termín
Popis
do 7. februára 2011
lehota podľa § 19 ods. 5

termín na vydanie dokladov k vykonaniu RZZP, ak zamestnanec o to
požiadal pred 7.2.2011, inak 15 dní od podania žiadosti
do 15. februára 2011
lehota podľa § 19 ods. 2

termín na požiadanie zamestnávateľa o vykonanie RZZP za rok 2010
do 31. marca 2011
lehota podľa § 19 ods. 1

termín (pre toho, kto vykonáva ročné zúčtovanie, t.j. zamestnávateľa
lebo poistenec) na vykonanie a podanie potrebných dokumentov a
tlačí ročného zúčtovania do príslušnej zdravotnej poisťovne.
Tento termín je záväzný aj pre zamestnanca, ktorý má túto povinnosť
a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
Zamestnávateľ, ktorý vykonal RZ za zamestnanca, je v tomto termíne povinný oznámiť zamestnancovi výšku jeho nedoplatku alebo preplatku, ak bola najmenej 3 € na tlačive „Oznámenie o nedoplatku a preplatku zamestnanca za rok 2010“
do 30. apríla 2011
lehota podľa § 19 ods. 10

termín na oznámenie výšky preplatku alebo nedoplatku zamestnanca
ostatným platiteľom poistného. Výška nedoplatku alebo preplatku
sa platiteľom poistného oznamuje, len ak dosiahne sumu 3 EUR
do 31. mája 2011
lehota podľa § 19 ods. 15

termín na podanie tlačiva "Oznámenia zamestnávateľa o výške
preplatku alebo nedoplatku jednotlivých zamestnancov", ktorým
ročné zúčtovanie vykonal sám a tiež za tých, ktoré mu boli
oznámené a doručené ostatnými platiteľmi. Nedoplatky a preplatky sa do oznámenia uvádzajú iba vtedy, ak ich výška dosahuje najmenej 3 €
do 30. júna 2011
lehota podľa § 19 ods. 11 a ods. 13

termín na vyrovnanie preplatku alebo nedoplatku na poistnom,
ak dosiahne sumu 3 EUR (pre poistencov, zamestnávateľov
a zdravotnú poisťovňu).
V tomto termíne je povinný tiež zamestnávateľ, ktorý vykonal za zamestnanca RZ, zúčtovať so zamestnancom jeho nedoplatok alebo preplatok, ak jeho výška dosiahla najmenej 3 €.

lehota podľa § 19 ods. 16

zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie
poistného plateného štátom za rok 2010 na základe údajov z
centrálneho registra poistencov a ho podať Ministerstvu
zdravotníctva SR.


Vzory tlačív:

TLAČIVÁ SÚ ZATIAĽ VZORY! Hneď po zverejnení originálnych tlačív poisťovňou ich aktualizujeme.