Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Odvody - Zdravotná poisťovňa


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009


V ročnom zúčtovaní sa porovnáva úhrn celkovo zaplatených preddavkov na poistné s poistným ktoré by mal poistenec platiť v závislosti od príjmov, ktoré dosiahol v danom roku a  z nich odvodeného vymeriavacieho základu. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

Nedoplatok na poistnom je poistenec povinný uhradiť rovnako do termínu na podanie ročného zúčtovania a teda do 30.6. Preplatok poistného buď poisťovňa podnikateľovi vráti alebo použije na úhradu budúcich preddavkov, podľa toho ako si to poistenec zvolí v ročnom zúčtovaní.

Výsledkom ročného zúčtovania je zároveň aj stanovenie výšky preddavku na poistné v závislosti od   príjmov, ktoré szčo dosiahla v predchádzajúcom roku a vymeriavacieho základu.


Termín
Popis
do 7. februára 2010
lehota podľa § 19 ods. 5

termín na vydanie dokladov k vykonaniu RZZP, ak zamestnanec o to
požiadal pred 7.2.2010, inak 15 dní od podania žiadosti
do 15. februára 2010
lehota podľa § 19 ods. 2

termín na požiadanie zamestnávateľa o vykonanie RZZP za rok 2009
do 31. marca 2010
lehota podľa § 19 ods. 1

termín (pre toho, kto vykonáva ročné zúčtovanie, t.j. zamestnávateľa
lebo poistenec) na vykonanie a podanie potrebných dokumentov a
tlačí ročného zúčtovania do príslušnej zdravotnej poisťovne.
Tento termín jezáväzný aj pre zamestnanca, ktorý má túto povinnosť
a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
do 30. apríla 2010
lehota podľa § 19 ods. 10

termín na oznámenie výšky preplatku alebo nedoplatku zamestnanca
ostatným platiteľom poistného. Výška nedoplatku alebo preplatku
saplatiteľom poistného oznamuje, len ak dosiahne sumu 3 EUR
do 31. mája 2010
lehota podľa § 19 ods. 15

termín na podanie tlačiva "Oznámenia zamestnávateľa o výške
preplatku alebo nedoplatku jednotlivých zamestnancov", ktorým
ročnézúčtovanie vykonal sám a tiež za tých, ktoré mu boli
oznámené a doručenéostatnými platiteľmi.
do 30. júna 2010
lehota podľa § 19 ods. 11

termín na vyrovnanie preplatku alebo nedoplatku na poistnom,
ak dosiahne sumu 3 EUR (pre poistencov, zamestnávateľov
a zdravotnúpoisťovňu).

lehota podľa § 19 ods. 16

zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie
poistnéhoplateného štátom za rok 2009 na základe údajov z
centrálneho registrapoistencov a ho podať Ministerstvu
zdravotníctva SR.


Formuláre na stiahnutie