Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Odvody - Zdravotná poisťovňa


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008


V ročnom zúčtovaní sa porovnáva úhrn celkovo zaplatených preddavkov na poistné s poistným ktoré by mal poistenec platiť v závislosti od príjmov, ktoré dosiahol v danom roku a  z nich odvodeného vymeriavacieho základu. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

Nedoplatok na poistnom je poistenec povinný uhradiť rovnako do termínu na podanie ročného zúčtovania a teda do 30. júna. Preplatok poistného buď poisťovňa podnikateľovi vráti alebo použije na úhradu budúcich preddavkov, podľa toho ako si to poistenec zvolí v ročnom zúčtovaní.

Výsledkom ročného zúčtovania je zároveň aj stanovenie výšky preddavku na poistné v závislosti od   príjmov, ktoré szčo dosiahla v predchádzajúcom roku a vymeriavacieho základu.


Termín
Popis
do 15. mája 2009
lehota podľa § 19 ods. 5

tzamestnávateľ musí vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý ho
o to požiadal, Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné
za rok 2008. Ak zamestnanec požiadal o doklad po tomto termíne,
zamestnávateľ je povinný jeho žiadosti vyhovieť do 15 dní odo
dňa doručenia žiadosti.
do 31. mája 2009
lehota podľa § 19 ods. 2

(resp. 1. jún 2009, keďže zákonom stanovený termín pripadá na
deňpracovného voľna) - zamestnanec môže písomne požiadať
svojhozamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania poistného.
do 30. júna 2009
lehota podľa § 19 ods. 1

termín (pre toho, kto vykonáva ročné zúčtovanie, t.j. zamestnávateľ
alebo poistenec) na vykonanie a podanie potrebných dokumentov
a tlačív ročného zúčtovania do príslušnej zdravotnej poisťovne.
Tento termín je záväzný aj pre zamestnanca, ktorý má túto povinnosť
a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
do 31. aug. 2009
lehota podľa § 19 ods. 10

termín na oznámenie výšky preplatku alebo nedoplatku zamestnanca
ostatným platiteľom poistného. Výška nedoplatku alebo preplatku sa
platiteľom poistného oznamuje, len ak dosiahne  sumu 3 EUR (90,38 Sk).
do 30. sept. 2009
lehota podľa § 19 ods. 15

termín na zaslanie oznámenia zamestnávateľa o výške preplatku
alebo nedoplatku jednotlivých zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie
vykonal sám a tiež za tých, ktoré mu boli oznámené a doručené
ostatnými platiteľmi.

termín pre vykonanie a podanie ročného zúčtovania poistného
pre poistenca, ktorý má povolený odklad pre podanie daňového
priznania. Odklad pre podanie daňového priznania je potrebné
dokladovať zdravotnej poisťovni rozhodnutím vydaným príslušným
daňovým úradom. Novinka v ročnom zúčtovaní za rok 2008
do 31. okt. 2009
lehota podľa § 19 ods. 11

(resp. 2. november 2009, keďže zákonom stanovený termín
pripadá na deň pracovného voľna)  na vyrovnanie preplatku
alebo nedoplatku na poistnom, ak dosiahne  sumu 3 EUR
(90,39 Sk) (pre poistencov, zamestnávateľov a zdravotnú poisťovňu).
do 30. nov. 2009
lehota podľa § 19 ods. 16

zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie
poistného plateného štátom za rok 2008 na základe údajov
z centrálneho registra poistencov a ho podať Ministerstvu
zdravotníctva SR.