Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Odvody - Zdravotná poisťovňa


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007


V ročnom zúčtovaní sa porovnáva úhrn celkovo zaplatených preddavkov na poistné s poistným ktoré by mal poistenenc platit v závislosti od príjmov, ktoré dosiahol v danom roku a  z nich odvodeného vymeriavacieho základu. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

Nedoplatok na poistnom je poistenec povinný uhradiť rovnako do termínu na podanie ročného zúčtovania a teda do 30. júna. Preplatok poistného buď poisťovňa podnikateľovi vráti alebo použije na úhradu budúcich preddavkov, podľa toho ako si to poistenec zvolí v ročnom zúčtovaní.

Výsledkom ročného zúčtovania je zároveň aj stanovenie výšky preddavku na poistné v závislosti od   príjmov, ktoré szčo dosiahla v predchádzajúcom roku a vymeriavacieho základu.


Termín
Popis
do 15. mája 2008
lehota podľa § 19 ods. 5

tzamestnávateľ musí vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý ho
o to požiadal, Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné
za rok 2008. Ak zamestnanec požiadal o doklad po tomto termíne,
zamestnávateľ je povinný jeho žiadosti vyhovieť do 15 dní odo
dňa doručenia žiadosti.
do 31. mája 2008
lehota podľa § 19 ods. 2

zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania
svojho zamestnávateľa do 31. mája 2008. O vykonanie ročného
zúčtovania poistného môže požiadať zamestnávateľa ten
zamestnanec, ktorý je v čase podania žiadosti stále jeho
zamestnancom.
do 30. júna 2008
lehota podľa § 19 ods. 1

poistenec je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za
predchádzajúci kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej
poisťovni do 30. júna 2008.
do 31. aug. 2008
lehota podľa § 19 ods. 10

poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie
za zamestnanca, musí oznámiť preplatok alebo nedoplatok
zamestnancom alebo ostatným platiteľom do 31. augusta 2008.
do 30. sept. 2008
lehota podľa § 19 ods. 15

zamestnávateľ vypočíta a vyrovná s príslušnou zdravotnou
poisťovňou svoje preplatky a nedoplatky tak, že spočíta preplatky
a nedoplatky zamestnávateľa z ročných zúčtovaní poistného za
zamestnancov, za ktorých vykonal ročné zúčtovanie poistného,
a preplatky a nedoplatky zamestnávateľa, ktoré mu boli oznámené
a doručené ostatnými platiteľmi poistného. Súčasťou vyrovnania
je oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za
jednotlivých zamestnancov, ktoré je zamestnávateľ povinný zaslať
príslušnej zdravotnej poisťovni do konca septembra kalendárneho
roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.
do 31. okt. 2008
lehota podľa § 19 ods. 11

platiteľ poistného je povinný odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej
poisťovni najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa
ročné zúčtovanie poistného vykonalo; nedoplatok zamestnanca, za
ktorého vykonal ročné zúčtovanie poistného zamestnávateľ, je povinný
odviesť tento zamestnávateľ.
do 30. nov. 2008
lehota podľa § 19 ods. 16

príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie
poistného plateného štátom za predchádzajúci kalendárny rok na
základe údajov z centrálneho registra poistencov a podať ho
ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. novembra nasledujúceho
kalendárneho roka. K ročnému zúčtovaniu priloží skutočný denný
počet poistencov za predchádzajúci kalendárny rok.