Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Daň z príjmov

Povinnosť platiť daň z príjmov má každá fyzická aprávnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľné príjmy.

Rozlišujeme dve skupiny daňovníkov dane zpríjmov:

 1. daňovníkom s neobmedzenou daňovoupovinnosťou je:
  • fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalýpobyt, alebo sa tu zdržiava minimálne 183 dní v príslušnom roku (súvislealebo v niekoľkých obdobiach), počíta sa každý, aj začatý deň pobytu
  • právnická osoba, ktorá má na území SR sídloalebo miesto skutočného vedenia (miesto, kde sa prijímajú riadiace aobchodné rozhodnutia štatutárnych a dozorných orgánov právnickej osoby,ak aj adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri)
 2. daňovníkom s obmedzenou daňovoupovinnosťou je:
  • fyzická osoba ktorá sa na území SRzdržiavala v danom roku menej ako 183 dní
  • fyzická osoba  ktorá sa na území SR obvyklezdržiava len na účely štúdia alebo liečenia, alebo ktorá hranice do SRprekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účelyvýkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR
  • právnická osoba, ktorá nemá sídlo alebomiesto vedenia na území SR

Rozdiel medzi týmito dvoma skupinamidaňovníkov spočíva v tom, že:

 1. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou platí daň zo svojich celosvetových príjmov (tedanielen z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR ale aj príjmovdosiahnutých v zahraničí)
 2. daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou platí daň z príjmov, ktorých zdroj je na území SR

Predmetom dane z príjmov sú tieto druhypríjmov:

 1. príjmy zo závislej činnosti:
  • klasické zamestnanie
  • dohody o vykonaní práce
 2. príjmy z podnikania, z inej samostatnejzárobkovej činnosti a z prenájmu:
  • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného avodného hospodárstva
  • príjmy zo živnosti
  • príjmy z podnikania vykonávaného podľaosobitných predpisov
  • príjmy spoločníkov verejnej obchodnejspoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti
  • príjmy znalcov a tlmočníkov
  • príjmy z prenájmu nehnuteľností
 3. príjmy z kapitálového majetku:
  • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
  • úroky a ostatné výnosy z vkladov navkladných knižkách a bankových účtoch
  • úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek
 4. ostatné príjmy:
  • príjmy z príležitostných činností
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností
  • príjmy z predaja hnuteľných vecí
  • ceny z verejných súťaží

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, akza zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50%nezdaniteľného základu dane. Daňové priznanie je povinný podať ajdaňovník ktorého zdaniteľné príjmy nepresiahli  50% nezdaniteľnéhozákladu dane, ale vykazuje daňovú stratu.

rok
100% nezdaniteľného základu dane
50 % nezdaniteľného základu dane
2015
3803,33 EUR1901,67 EUR
2014
3803,33 EUR
1901,67 EUR
2013
3735,94 EUR
1867,97 EUR
2012
3 644,74 EUR
1822,37 EUR
2011
3 559,30 EUR
1779,65 EUR
2010
4025,70 EUR
2012,85 EUR
2009
4025,70 EUR
2012,85 EUR
2008
98496 SKK
49248 SKK
2007
95616 SKK
47808 SKK

Za daňovníka, ktorý v danom roku dosahoval len príjmyzo závislej činnosti môže podať daňové priznanie jeho zamestnávateľ, akho o to v stanovenej lehote požiada.
Daňové priznanie je daňovník povinný podať a vypočítanú daň zaplatiť do31.marca nasledujúceho roka.

PODNIKATEĽ

Základ dane

Základ dane podnikateľa tvorí súčet čiastkovýchzákladov dane podľa jednotlivých druhov príjmov (boli rozdelené vyššie).Podnikateľ môže teda vykazovať až štyri čiastkové základy dane. Úhrntýchto čiastkových základov dane dáva celkový základ dane za danézdaňovacie obdobie.

Pri zisťovaní základu dane je dôležité si uvedomiť,že do neho nevstupujú všetky druhy príjmov, sú to:

Existuje viacero spôsobov ako si podnikateľ –daňovník vypočíta základ dane a následne daň z príjmov:

a)Výdavky percentom z príjmov

Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, resp. ktorý jeplatiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, sa môže rozhodnúť, že sinebude uplatňovať preukázateľné daňové výdavky, ale že si budeuplatňovať výdavky vo výške 40% z úhrnu príjmov. Od 1.1.2013 si môže daňovník takto uplatniť výdavky vo výške 40 % z príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Daňovník, ktorýmá príjmy len z vykonávania remeselných živností, si mohol do 31.12.2010 uplatňovaťvýdavky vo výške 60%.  Daňovník počas  uplatňovania  výdavkov týmtospôsobom, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, ozásobách a pohľadávkach.

Ak si daňovník uplatní výdavky percentom, v týchtovýdavkoch  sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem zaplateného poistnéhoa príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné apríspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich obdobiach.Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch vpreukázanej výške.

V praxi to vyzerá tak, že po skončení zdaňovaciehoobdobia si podnikateľ spočíta všetky svoje príjmy z podnikania a  z nichvypočíta 40%. Na určenie základu dane potom od sumy príjmov odpočíta40% výdavkov a aj vynaložené výdavky na poistné a príspevky.

b) Preukázateľne vynaložené daňové výdavky(náklady)

Ak si daňovník bude uplatňovať skutočne vynaloženévýdavky,  pri zisťovaní základu dane sa vychádza:

 • u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchéhoúčtovníctva z rozdielu medzi príjmami a výdavkami
 • u daňovníka účtujúceho v sústave podvojnéhoúčtovníctva sa základ dane vyčísľuje z výsledku hospodárenia, tedarozdielu medzi nákladmi a výnosmi

Na tento účel musí počas celého zdaňovacieho obdobiaviesť evidenciu o:

 • príjmoch a výdavkoch v časovom slede
 • hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý možnoodpisovať
 • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch

Daňovým výdavkom (nákladom) sarozumie výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmovpreukázateľne vynaložený podnikateľom, zaúčtovaný v účtovníctve alebozaevidovaný v evidencii. Ak jeho výšku limituje určitý predpis, možnotento výdavok (náklad) zahrnúť do daňových výdavkov (nákladov) najviacdo výšky tohto limitu.

Ako už bolo povedané základ dane sa vypočíta akorozdiel medzi príjmami a výdavkami. Takto zistený základ dane sa potomďalej upraví nasledovne:

Je to z dôvodu,  že nie všetky príjmy, resp. výnosy sazahrňujú do základu dane a rovnako nie všetky výdavky resp. náklady jemožné od základu dane odpočítať. Upravuje to Zákon o dani z príjmovč.595/2003 Z.z. Paragrafy §17 až 29.

Výpočet dane

Daň z príjmov je v súčastnosti

Nezdaniteľné časti základu dane

 1. 19,2 – násobok životného minima:
  • ak základ dane daňovníka v príslušnomzdaňovacom období je rovný alebo menší ako 100 – násobok sumy platnéhoživotného minima
  • ak je  základ dane daňovníka v príslušnomzdaňovacom období vyšší ako 100- násobok platného životného minima,nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúcarozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtinyzákladu dane, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základudane ročne na daňovníka sa rovná nule
 2. 19,2 – násobok životného minima namanžela/manželku žijúcu v spoločnej domácnosti:
  • ak daňovník dosiahne v zdaňovacom obdobízáklad dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok  platnéhoživotného minima a jeho manžel/manželka v tomto zdaňovacom období:
   • nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časťzákladu dane ročne na manžela/manželku je suma zodpovedajúca19,2-násobku platného životného minima
   • má vlastný príjem nepresahujúci sumuzodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časťzákladu dane ročne na  manžela/manželku je rozdiel medzi sumouzodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmommanžela/manželky
   • má vlastný príjem presahujúci sumuzodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časťzákladu dane ročne na  manžela/manželku sa rovná nule
  • ak daňovník dosiahne v zdaňovacom obdobízáklad dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jehomanžel/manželka v tomto zdaňovacom období:
   • nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časťzákladu dane ročne na manžela/manželku je suma zodpovedajúca rozdielu63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu danetohto daňovníka, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časťzákladu dane ročne na manžela/manželku sa rovná nule
   • má vlastný príjem, nezdaniteľná časťzákladu dane ročne na  manžela/manželku je suma vypočítaná podľapredchádzajúceho bodu, znížená o vlastný príjem manžela/manželky, aktáto suma v je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne namanžela/manželku sa rovná nule
 3. (zrušené od 1.1.2012)  ďalšími nezdaniteľnými časťami základudane sú:
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporeniepodľa osobitného predpisu
  • finančné prostriedky na účelové sporenie
  • poistné na životné poistenie

Tieto príspevky a poistné je možné odpočítať odzákladu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, vúhrne najviac do výšky 398,33 EUR Aby bolo možné si uplatniť tietonezdaniteľné časti dane, musia byť splnené tieto podmienky:

...respektíve:

Daňový bonus

Daňovník, ktorý v zdaňovacomobdobí mal zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy avykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa §6 (príjmy zpodnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu), môžesi uplatniť daňový bonus nakaždé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, prechodný pobytdieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

obdobie
výška daňového bonusu
01.07.2013- 31.12.2015
21,41 EUR
01.07.2012- 30.6.2013
21,03 EUR
01.07.2011 - 30.06.2012
20,51 EUR
01.07.2010 - 30.06.2011
20,02 EUR
01.07.2009 - 30.06.2010
20,00 EUR
01.01.2009 - 30.06.2009
19,32 EUR
01.07.2008 - 31.12.2008
582 SKK
01.01.2008 - 30.06.2008
555 SKK

O sumu daňového bonusu sa znižuje vypočítaná daň. Akdieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí rodičia, môže si daňový bonusuplatniť len jeden z nich. Ak rodič vyživuje dieťa len niekoľkokalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň len o 1/12sumy ročného daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatkuktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možnouplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo vktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo vktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Daňové priznanie

Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobieje povinný podať daňovník miestne príslušnému správcovi dane do trochkalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia – teda do 31.marca. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobienepresiahla16, 60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý jefyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% z 19,2-násobkusumy platného životného minima.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Preddavky na daň

Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacieobdobie presiahla 2500 EUR (do 31.12.2012 1 659, 70 eura) je povinný platiť preddavky na daň a totakto:

Preddavky na daň sú splatné do posledného dňa obdobiaza aké sa platia.

Daňovník ktorý podáva priznanie prvýkrát, vzdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty najeho podanie preddavky na daň neplatí.

Zaplatenépreddavky na daň sa zúčtujú v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacieobdobie. Ak je suma zaplatených preddavkov na daň nižšia ako daňvypočítaná v daňovom priznaní, daňovník je povinný rozdiel doplatiť vlehote na podanie daňového priznania. Ak je naopak suma zaplatenýchpreddavkov na daň vyššia, rozdiel sa použije buď na budúce preddavky nadaň alebo sa na základe žiadosti daňovníka vráti.