Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Daň z pridanej hodnoty je najvýznamnejším druhomnepriamych daní. Upravuje ju zákon č. 222/2004 Z.z.

DPH je nepriama daň, ktorú vždy zaplatí konečnýspotrebiteľ v cene nákupu. Vyberá a odvádza ju každý účastník (ak jeplatiteľ) kolobehu majetku – štát ju teda vyberá po častiach.

Platiteľ dane si môže od svojej daňovej povinnostiodpočítať tú časť dane, ktorú zaplatil svojmu dodávateľovi, teda odvádzaštátu len tú časť DPH, ktorá pripadá na ním pridanú hodnotu. DPH ktorúpodnikateľ odvádza štátu, je teda  tá časť, ktorá pripadá na rozdielmedzi cenou (materiálu, tovaru, služieb atď.) pri vstupe a výslednoucenou (tovaru, výrobku, služby) na výstupe.

Kedy a ktorý podnikateľ je povinný sa registrovať zaplatiteľa DPH  a ďalšie podrobnosti ohľadom registrácie sme zhrnuli včlánku  REGISTRÁCIA PLATITEĽA DPH, v ďalšom sa budeme venovať ostatnýmpovinnostiam, ktoré pre platiteľov dane vyplývajú.

1. Základné pojmy

Dodanie tovaru je

Dodanie služby je každé plnenie,ktoré nie je dodaním tovaru vrátane:

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátuje nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hmotným majetkomodoslaným alebo prepraveným do tuzemska z iného členského štátuEurópskej únie.

Dovoz tovaru je vstup tovaru zúzemia tretích štátov (mimo EÚ) na územie Európskych spoločenstiev. Pridovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colnýchpredpisov.

2. Výpočet daňovej povinnosti

Daňová povinnosť - vzniká dňomdodania tovaru alebo služby. Ak bola platba (záloha, preddavok) prijatápred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z tejto platbydňom prijatia platby.

Základ dane – základom dane jevšetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ tovaru alebo službyprijal alebo má prijať od odberateľa za ich dodanie. Do základu dane sazahŕňajú aj všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru alebo služby(provízia, balné, preprava, poistné, atď.), rovnako ako aj clá apoplatky vzťahujúce sa na tovar. Ak je v čase dodania tovaru aleboslužby poskytnutá zľava z ceny, základ dane sa zníži o sumu poskytnutejzľavy.

Ak sú tovar alebo služba dodané na osobnú spotrebuplatiteľa alebo jeho zamestnancov, alebo ak sú dodané bezodplatne, resp.na iný účel ako na podnikanie, a pri ich kúpe alebo vytvorení bolaodpočítaná daň, základom dane je cena, za ktorú boli nadobudnuté, resp.vlastné náklady na ich vytvorenie

Odpočítanie dane – právo odpočítaťdaň z tovaru alebo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovarealebo službe vzniká daňová povinnosť. Platiteľ môže odpočítať od dane,ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účelysvojho podnikania. Odpočítať nemôže daň z tých tovarov a služieb, ktorépoužije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane. Akplatiteľ použije tovary a služby súčasne pre dodávky tovarov a služiebpri ktorých možno odpočítať daň a súčasne pre dodávky, pri ktorýchodpočítať daň nemožno, môže si odpočítať len pomernú časť dane.

Platiteľ si nemôže odpočítať  DPH pri:

Platiteľ si môže odpočítať daň ak:

Podnikateľ, ktorý sa stal platiteľom dane má možnosťsi  tiež odpočítať daň viažúcu sa k majetku, ktorý nadobudol pred dňom,keď sa stal platiteľom DPH ak spĺňa podmienky ustanovené zákonom.

Samotná výška DPH, ktorú je podnikateľ povinnýodviesť správcovi dane (jeho vlastná daňová povinnosť) sa vypočíta akorozdiel medzi daňovou povinnosťou a nárokom na odpočet dane. Ak je nárokna odpočítanie dane vyšší ako daňová povinnosť, vzniká nadmerný odpočeta ak podnikateľ spĺňa zákonom stanovené požiadavky, má nárok navrátenie nadmerného odpočtu.

3. Oslobodenie od dane

Zdaniteľné obchody možno z pohľadu oslobodenia od DPHrozdeliť na:

Zdaniteľné obchody oslobodené od dane bezmožnosti odpočítať daň na vstupe

Tieto zdaniteľné obchody sú oslobodené od dane,zároveň však nie je možné odpočítať si z nich DPH na vstupe. Rozsah apodmienky oslobodenia od dane sú stanovené zákonom o DPH.

Ide o tieto zdaniteľné obchody:

4. Zdaňovacie obdobie, podávanie daňovéhopriznania k DPH

Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. Akplatiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 331939,19 €, zdaňovacímobdobím je kalendárny štvrťrok. Platiteľ si môže zvoliť za zdaňovacieobdobie kalendárny mesiac, aj keď nedosiahol stanovený obrat, tútoskutočnosť je však povinný písomne oznámiť daňovému úradu.

Platiteľ je povinný do 25 dní poskončení zdaňovacieho obdobia vypočítať svoju daňovú povinnosť, podaťdaňové priznanie a v tej istej lehote aj daňzaplatiť.

V daňovom priznaní sa uvádzajú:

Hodnota týchto tovarov a služieb sa uvádza sumárne zazdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Údaje vdaňovom priznaní sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.

Platiteľ, ktorý dodal tovar alebo službu ztuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daňv inom členskom štáte, je povinný podať za obdobie kalendárnehoštvrťroka súhrnný výkaz do 20 dní po jeho skončení. Vtomto výkaze je povinný uviesť:

5. Ostatné povinnosti platiteľa DPH

Platiteľ dane je povinný:

6. Zrušenie registrácie

Platiteľ registrovaný pre DPH môže požiadať ozrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa,keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcichpo sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 € . Rovnako môže podnikateľ požiadať o zrušenieregistrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetomdane.

Daňový úrad zruší registráciu pre daň:

Pri zrušení registrácie, daňový úrad určí platiteľovidane posledné zdaňovacie obdobie. Skončením tohto obdobia platiteľprestáva byť platiteľom a zaniká platnosť jeho osvedčenia o registráciipre daň a platnosť jeho IČ DPH. Platiteľ je povinný do 10 dní odskončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úraduosvedčenie o registrácii (kartičku s IČ DPH).

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovidaňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebovytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná ana majetok, ktorý nadobudol bez dane a pri ktorého nadobudnutí alebovytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplnealebo čiastočne odpočítaná.
Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitnéhopredpisu ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.